Posted in Let's Speak English, Նախագիծ, Projects 2019-2020

My favourite book

38ffda7f9458eb0c63d8ee3be014c9b4.jpg In the frames of the cooperative project »Let’s speak English» with the learners of Eastern school

Contemporary life is impossible without reading. The influence of literature on people’s mind is great. Regular reading enriches your knowledge of the world and helps to form your entire personality. If a book appeals to you, it arouses lots of feelings and emotions in your heart.

Answer the questions

 • What is your favorite story?
 • Who is your favorite author?
 • Who is your favorite character?
 • What is your favorite genre?
  • Action
  • Mystery
  • Detective
  • Science Fiction
  • Children’s books
  • War
  • Non-fiction
  • Travel books
  • Self-help books
  • History
  • Biography
  • Autobiography
  • Classic Literature
  • Modern Literature
 • What is the longest book you have ever read?
  • How long did it take you to read it?
 • Have you ever belonged to a book club?
  • What books did you read?
 • What is the funniest book you have ever read?
 • The saddest?
  • The strangest?
 • How many books have you read in your life?
 • Is there a time in your life when you read all the time?
 • How many hours do you spend reading in a week?
 • Have you ever been to a book signing or met an author?
 • Do you have any ideas for a story for you to write?
 • Do you read books based on recommendations?
 • What are some of the books that were recommended to you?
 • Were you ever given a bad recommendation?
 • Did it change your opinion of the person who recommended the book?
 • What books have you recommended for other people?
 • How often do you go to the library?
 • How many books do you check out at a time?
 • How do you choose the books you are going to read?
 • How important is the cover of the book.
 • Do you watch the movie that came from a book?
 • Most people say the book is better than the movie. Is this true for you?
 • Did you enjoy reading books in school?
 • What was your favorite book growing up?
 • Is there a book that you have read more than once?
  • What was the title?
  • How many times did you read it?
 • Is there a book you just couldn’t finish?
  • What was the title?
 • What is your favorite time of day for reading?
 • Where is your favorite place to read?
 • Do you listen to music while you read?
 • Do you often read book before go to bed?
 • What factors are important to you when choosing a book to read?
  • Reviews?
  • A Recommendation from a friend?
  • The front cover?
 • What was the last book that you read?
 • What is your favorite book of all time?
 • Have you ever read a book and then watched the movie? Which was better? Why?
 • Who is the most famous writer from your country?
  • Have you read any of their books?
  • Do you think that they are overrated?
 • What genre of book do you enjoy most?
 • Have you ever tried to read a book in English?
 • Do you think that it is more valuable to read a book than to watch television?
 • Have you ever lent books to your friends and never got them back?

Write an essay »My favourite book» , make a video. Videos will be made at the library after »Khnko Aper».The results will be put on our blogs.

Posted in Let's Speak English, Հեղինակային կրթական ծրագիր, Նախագիծ

Կլոր-սեղան.«Սովորող-սովորեցնող»նախագծի ներկայացում

majisyan_havaq_0 Օրը, վայրը   Մայիսի 16, 13:30, Արևելյան դպրոց
Թեման ՝  «Խոսենք անգլերեն» համագործակցային նախագիծ
Մասնակիցներ ՝ 11-րդ դասարանի սովորողներ, Արևելյան դպրոցի 5-րդ  դասարանցիներ, միջին դպրոցի սովորողներ, հյուրեր

Նախագծի մասին
Կրթության հիմքում ընկած է համագործակցությունը։նախագծում ընդգրկված են տարատարիք սովորողներ:  Կրթահամալիրում արդեն երրորդ տարին գործող «Սովորող սովորեցնող» նախագծից  վերցրել ենք փոխանցման գաղափարը:Այս նախագիծը սովորողները կարող են ընտրել կամ չընտրել: Ովքեր ընտրել են, հետաքրքրված են նաև դասավանդման հմտություններով կամ գրավվել են  փոքրերի հետ շփմամբ:

Նպատակը
Նախագծի հիմնական նպատակն է ստեղծել պայմաններ և իրավիճակներ սովորող-սովորեցնող համագործակցության համար,օգնել սովորողներին ըստ թեմայի կիրառել ձեռք բերած բառապաշարը,զարգացնել լսելու, հասկանալու և ճիշտ և գրագետ արտահայտվելու կարողությունը:

Ընթանցը
Սովորողները ներկայացնելու են նախագիծը, արդյունքները, խոսելու են ընթացքի մասին, կիսվելու են տպավորություններով,կլոր-սեղանի վերջում  նախատեսվում է ինտեռակտիվ խաղ մասնակիցների հետ:

Ցանցին ուղղված գործունեությունը
Կրթական փոպանակումների ընթացքում նախագիծը կներկայացվի ցանցային դպրոցներին որպես հաջողված նախագիծ

Posted in Let's Speak English, Նախագիծ

Let’s Speak English

 

On May 16-17th in the frame of the project <<Let’s Speak English>> the students of both schools` High school and Primary school, are going to meet in Easter school and  play an interactive game which is called “Ask and Answer as quickly as you can”. Here are some questions about what we are going to talk.

 1. What is something that makes your family special?
 2. Are you a good friend? Why do you think so?
 3. How would the world be different if animals could talk?
 4. Imagine you are  invisible for a day, what would you do?
 5. What is the best gift you have ever given? Why was it so special?
 6. What is the hardest thing about being a kid?
 7. Where is your favorite place in the world?
 8. What five words do you think most describe you and what words do you use the most?
 9. What so you want to do rigth  now?
 10. You have  a store, what would you sell?
 11. What’s your Superhero name and what powers do you have?
 12. You’re at the beach. What’s the first thing you do?
 13. You have a yard, what do you want to grow there ?
 14.  You want to write  a book, what would it be about?
 15. You’re a photographer for a day, what would you take pictures of?
 16. What is the craziest thing you’ve ever eaten?
 17. Who is your favorite storybook character?
 18.  What two animals would you combine?
 19. Who is someone in history that you would like to be friends with, why?
 20. Have you ever played jole on someone, what was it?
 21. You have your own country, say the name?
 22.  What instrument  would you  like to play?
 23. Tomorrow I will……………….