Posted in Easter, Նախագիծ

Նախագծային ուսուցման շաբաթ

Մարտի 21-25

Իրականացվող նախագծեր

<<Easter>>

Ամառային դպրոց

 

2-4 դասարաններ

Զատկական բացիկների ստեղծում, բարեմախթանքներ, ցանկություններ

4-5 դասարաններ

Նպատակը

  • զարգացնել բառապաշարը
  • զարգացնել լսելու և հասկանալու ունակությունը
  • զարգացնել մեդիահմտությունը

Սովորողները կարդում են Զատիկի մասին, թարգմանում, գտնում են հետաքրքիր փաստեր, թե ինպես են նշում Զատիկը տարբեր երկրներում

Երկուշաբթի 21

09.20-10.05

2-րդ դասարան

Զատկական բացիկների ստեղծում, բարեմախթանքներ

10.10-10.55

3-րդ դասարան

Զատկական երգի կարաոկեի աշխատանք

11.00-12.35

4-5րդ դասարաններ

Ամառային դպրոց, համեմատություններ, տարբերություններ

Զատկական բացիկների ստեղծում

Մառա Մկրտչյան

Կարինե Գոմցյան

Ալեն Կակոյան

Արման Ներսիսյան

Մեդիահմտությունների զարգացում

Երեքշաբթի 22

2-րդ դասարան

Երգեր՝ Easter Bunny

3-րդ դասարան

Զրույցներ Զատիկի մասին

4-5րդ դասարաններ

Ամառային դպրոցի գովազդի ստեղծում

Մառա Մկրտչյան

Թարգմանություն՝ About Easter

Մասնակիցներ՝ Կարինե Գոմցյան

Ինգա Գևորգյան

Մառա Մկրտչյան

Արման Ներսիսյան

Ալեն Կակոյան

Սամվել Թադևոսյան

Չորեքշաբթի 23

2-3 դասարաններ

<<Զատիկ>> նախագիծ

4-5 դասարաններ

Ճամփորդություն դեպի Կենդանաբանական այգի

Հինգշաբթի 24

2-3 դասարաններ

<<Զատիկ>> նախագծի ամփոփում

At the Zoo

4-5 դասարաններ

Ճամփորդության քննարկում, նյութերի պատրաստում, <<Զատիկ>> Նախագիծ՝ թարգմանություններ

 

 

Posted in Easter

Hop and Stop

The first little rabbit went hop, hop, hop.
I said to the first rabbit, “Stop, stop, stop!”
The second little rabbit went run, run, run.
I said to the second rabbit, “Fun, fun, fun!”

The third little rabbit went thump, thump, thump                                    .

I said to the third rabbit, “Jump, jump, jump!”

The fourth little rabbit went sniff, sniff, snuff.
I said to the fourth rabbit, “That is enough!”
The fifth little rabbit went creep, creep, creep.
I said to the fifth rabbit, “It’s time to sleep!”

                          bnbnz

Posted in Easter

I Had an Easter Bunny

buuunn       I had an Easter bunny,

                                              One day she ran away.
I looked for her by moonlight,
I looked for her by day.
I found her in the meadow
With her babies 1, 2, 3.
So now I have four rabbit pets
To run and jump with me.

 

Posted in Easter

Facts on Easter

Easter is a Christian festival commemmorating the resurrection of Jesus Christ on the third day after Good Friday, the day of his crucifixion, now called Easter Sunday, when He rose from the dead. When mourners went to Jesus’ tomb to collect His body, He was nowhere to be found and they were greeted by an angel who said “He is Risen.”

ResurrectionThe egg has always been a symbol of the Resurrection to Christians.

During medieval times a festival of egg throwing was held in church, in which the priest would throw a hard-boiled egg to one of the choirboys, which was passed on to another. Whoever held the egg when the clock struck 12 was the winner and retained that egg.

The traditional act of painting eggs is called Pysanka.

The name Easter comes from Eostre, an ancient Anglo-Saxon goddess of the dawn. In pagan times an annual spring festival was held in her honour.

In the United States Easter is celebrated with a large Easter Egg Hunt by children on the White House Lawn.

By tradition, it was obligatory and considered lucky for churchgoers to wear some bright new piece of clothing – at least an Easter bonnet, if not a complete new outfit.

Rabbits symbolized new life and rebirth in ancient Egypt. Egyptians considered it a symbol of the moon as the moon determines the date of Easter. The Easter Bunny’s visit is based on a German legend. According to the legend, a poor woman decorated eggs for her children to find during a famine. At the moment they found them, they looked up to see a big bunny hopping away.

Easter is the second top-selling confectionery holiday next only to Halloween.

Each Easter season, Americans buy more than 600 million Marshmallow Peeps,CrossMarshmallow Bunnies and Marshmallow Eggs, making them the most popular non-chocolate Easter candy.

Americans consume 15 million jellybeans at Easter. All the Easter jellybeans lined end to end, would circle the globe nearly three times.

Easter was called Pesach by early Christians. It is a Hebrew name for Passover. Today, the name for Easter in many cultures in Europe are similar to the word Pesach. For instance :

Spain – Pascua
France – Paques
Albania – Pashke
Greece – Pascha
Italy – Pasqua
Norway – Paaske
Sweden – Pask
Holland – Pasen

The white lily, the symbol of the resurrection, is the special Easter flower.

90 million chocolate Easter bunnies are made for Easter each year.

The largest Easter egg ever made was constructed in Vegreville, AB. It was 25.7 feet long and weighed 5,000 pounds.

Easter eggs are the most popular symbol on Hallmark Easter cards.

Posted in Easter

EASTER SYMBOLS

Easter Egg and Chicks

bunny       Easter eggs & baby chicks – Eggs and chicks symbolize new life. Eggs have been a symbol of spring since ancient times. An egg also is a symbol of the rock tomb out of which Christ emerged when he arose again. The chick, hatching out of the egg, symbolizes new life or re-birth.
Easter Bunny

easter - CopyEaster bunny- The rabbit, or hare, was a symbol of abundant new life in ancient times, and reminds us of spring and new life.
Easter Lilies

lilacEaster Lilies- The white blossoms symbolize the purity of Jesus. Lilies, emerging from the earth in the spring, also symbolize new life and the resurrection of Christ. All About Easter Lilies.
The Lamb

lambThe lamb – Represents Jesus, “the Lamb of God”.

cross                           The Cross

The cross – Symbolizes Jesus’ victory over death.
Palm Branches
branchesPalm branches- Represents when Jesus arrived in Jerusalem on the first Palm Sunday and people waved palm branches, welcoming him.
Easter Hat

hatEaster hats & wearing new clothes for Easter- Symbolizes new life offered through the death and resurrection of Jesus.
Hot Cross Buns

buns   Hot Cross Buns- Hot cross buns have a cross of icing on the top to remind people of Christ.
Easter Candles

candels    Candles – Symbolize Jesus, “the light of the world”.

Easter Pretzels

pretzels   Pretzels – A food eaten during Lent- the twisted shaped symbolizes arms crossed in prayer.

Easter Spring Flowers

flower   Easter & Spring flowers- Daffodils and tulips bloom in the spring, and symbolize spring and new life.

Baby Animals

animals   Baby animals- Baby animals born in the spring also represent spring and new life.

Butterfly
butterfly  The Butterfly is one of the significant symbols of Easter. Its whole life cycle is meant to symbolize the life of Jesus Christ. The first stage, is the caterpillar, which stands for His life on Earth. Second phase begins from the cocoon stage, portraying the crucifixion and burial of Jesus. The third and final stage is the butterfly, representing His raising from the dead in a glorified body and peace.