My family

Այս նախագիծը՝ <<My family>> իրականացվել է երրորդ դասարանի սովորողների հետ: քանի որ դասի, խոսակցության թեման ընտանիքն էր, որոշեցինք, որ նկարեն, գրեն իրենց ընտանիքների մասին՝ զարգացնելով բառապաշարը: