Posted in Նախագիծ, Օտար լեզվի ուսուցման առարկայական ծրագիր

Ուսումնական նյութերի փաթեթներ 2019-2020թ

20190427_090600

Օտար լեզվի առարկայական ծրագիր

1-3 դասարանների ուս. երեգերի և ֆիլմերի փաթեթ

2-րդ դասարան՝ տառաճանաչություն և տառուսուցում։ 

2-րդ դասարան

Նախագծեր

«All about me», «My house», «My family» «My friends» «My day» «My toys», «My favorite sports games»,  «I want to be…», «Seasons» «My pet», «Letter to Santa», «Easter», «Տիեզերք», «Mother’s Day», «Ուսումնական աշուն», «Ուսումնական ձմեռ», «Ուսումնական գարուն»,

3-րդ դասարան

Նախագծեր

«All about me», «My house», «My family» «My friends» «My day» «My toys», «My favorite sports games»,  «I want to be…», «Seasons» «My pet», «Letter to Santa», «Easter», «Mother’s Day», «Ուսումնական աշուն», «Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոնը կրթահամալիրում », «Ուսումնական ձմեռ», «Ուսումնական գարուն»

Աշխատում ենք Վերիշագինա 2  մաս 1, մաս 2, և Roundup starter գրքերով և գիրք-տետերերով, ինչպես նաև օգտվում ենք հետևյալ կայքերից՝ Genkienglish, angels365, anglomaniacy.pl

Grammar` To be verb, Present Tense, Have-have got, Can

4-րդ դասարան

Նախագծեր

« At the shop», «At the cinema», «At the restaurant», «My pet», «My birthday party», «Letter to Santa», «All seasons are beautiful», «Easter», «Mother’s Day», «Food», «Holidays», «Տիեզեիք», «Ուսումնական աշուն», «Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոնը կրթահամալիրում », «Ուսումնական ձմեռ», «Ուսումնական գարուն»

Աշխատում ենք Վերիշագինա 3,  Round up 2 գրքերով, օգտվում ենք հետևյալ ուս. կայքերից՝ Genkienglish, angels365, anglomaniacy.pl, examenglish, englishforeveryone,

Ընթերցանության նյութեր՝ Reader

Grammar`To be verb, Present Tense, Present Continuous Tense, Past Tense, Future Tense, Adjectives, Nouns, Pronouns

5-րդ դասարան

Նախագծեր

«Let’s speak English»,«Easter», «Կարդում  և խաղում ենք ենք Ռոդարի», «The city, the country I want to go», «Seasons of the year», <My hobby or what I like to do the most», «Mother’s Day», «Կարդում և խաղում ենք Թումանյան», «The New Year magic», «Teachers’ day», «My school, school life», «The place we live in», «Traveling and transport», «My house», «Տիեզեիք», «Daily life», «Գետը բնակավայրում» նախագիծ», «Ուսումնական աշուն», «Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոնը կրթահամալիրում », «Ուսումնական ձմեռ», «Ուսումնական գարուն», « Երևան ես եմ », «Անգլերեն + Հայրենագիտություն, մեր երկրի տեսարժան վայրերը», Թարգմանություններ, Աուդիո հեքիաթներ, Անգլրերեն ռադիո թողարկումներ

Աշխատում ենք՝ Վերիշագինա 4`   մաս 1մաս 2, Round up 3, օգտվում ենք հետևյալ ուս. կայքերից՝ Genkienglish, angels365, anglomaniacy.pl, examenglish, englishforeveryone, learnenglishkids, ինչպես նաև իմ կազմած առաջադրանքներից՝ Tasks for 5th grade, Reading

Grammar`To be verb, Present Tense, Present Continuous Tense, Past Tense, Future Tense, Adjectives, Nouns, Pronouns

Posted in Օտար լեզվի ուսուցման առարկայական ծրագիր

Անգլերեն լեզվի առարկայական ծրագիր 2019-2020

I դասարան
Ուսուցանվող նյութ Ուսուցանման համար առաջարկվողնյութեր Քերականություն
·         Ողջույնի  ձևերHello, Hi,Good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, bye-bye·         ԾանոթությունWhat‘s your name?How old are you? How are you?·         ԳործողություններStand up, sit down, sing, play, count, listen, look,·         Թվական 1-10-ը ·         Երգեր, ոտանավորներ,դասարանական հրահանգներ♫ Hello, hello, let‘s sing hello, hello, Stand up, sit down, let‘s sing hello, hello, Good bye, good bye, let‘s sing good bye, good bye.♫ Good morning, I am your teacher, Good morning you are my students, Good morning, what‘s your name? My name is…..Please, stand up, please, sit down,Please, stand up, please sit down,Good morning…♫ One, two, three, four, five Let‘s count, let‘s count and sing Six, seven, eight, nine, ten,Let‘s sing this song again.♫ Happy birthday, happy birthdayHow old are you? How old are you?Five or six or seven? Five or six or seven?How old are you? How old are you? ·         Հոդ (a, an, the)·         Գոյական /թիվ—s, որոշբացառություններ-man- men,woman-women, child- children, mouse-mice, sheep- sheep/·         Ածական /գույն, չափ, ձև/·         Դերանուն /անձնական-,ստացական, հարցական/what,who/·         Նախդիր /in, on, under, at, to-ուղղություն/·         Բայ-ժամանակաձև-          ներկա անորոշ,               ներկա շարունակական։                              Պարզ նախադասություններ, առօրյա                               պարզ գործողությունների նկարագրեր·         /քերականական                               այս պարզաբանումները ահրաժեշտ                                        են դասավանդողին,               սովորողը այս  ամենը  կիրառում  է  դեռ առանց գիտակցելու,մեխանիկորեն/
·         Իմ շրջապատը,շրջապատող առարկաներ My classroom, door, window, picture, computer,whiteboard, pen, pencil, book, bag·         Իմ ընտանիքը·         Mother, father, brother, sister,·         Խաղալիքները  Mother, father, sister, brother,One, two, three, fourWe are the family of four.♫ «Teddy Bear»♫  One and two and three and four·         I am sitting on the floor,·         I am playing with my ball·         And a pretty little doll…. (car-star, dog-
Toy, teddy bear, doll, ball, car, bicycle,·         Գործողություններ Open, close, watch, draw, frog, hen-pen, house-mouse, hare-bear…)
·         Արտաքին տեսքի պարզ նկարագրությունThe parts of the body, clothes (shirt, skirt, hat, shoes, boots, cap, jacket)·         Have got ♫  Head and shoulders, knees and toes…One head, one nose, two eyes, (3)And one, two, three, four, five. Two arms, two hands, two legs (3) And one, two, three, four, five.
·         ԳույներColours ♫  «Colours of the rainbow»♫  «My box of colours»
·         ԿենդանիներAnimals (domestic, wild)Dog, cat, mouse, horse, cow, sheep, goose, duck, hen, pig, rabbit, hare, bear, wolf, fox ♫  There was a farmer, who had a dogAnd Bingo was its name. (B-I-N-G-O)There was a farmer, who had a cat, And Nabee was its name. (N-A-B-E-E) There was a farmer, who had a bird, And Cucoo was its name (C-U-C-O-O).
·         ՏոներBirthday, New Year, Mother’s day, Christmas, Easter ♫ Happy birthday, happy birthdayHow old are you? How old are you?Five or six or seven? Five or six or seven?How old are you? How old are you?♫ New year songs Father Frost, Father Frost, Bring many toysFor little girls and little boys.·         ♫ «Have you seen the Easter bunny?»·         ♫ «Lady Bug, Lady Bug.»·          «My dear, dear, mummy»
·         Մրգեր, բանջարեղեն,սնունդFood, mealsApple, orange, banana,·         apricot, peach, pear, plum, grapes, tomato, potato, ♫ I like apples, I like apples,What’s  about you? What’s  about you? Strawberry, banana, Strawberry, banana, I like apples, too, I like apples, too.·          One, two, three-let me see
cucumber, onionIce-cream, candy, chocolate, sandwich, juice, milk, water, tea, coffee·         Իմ նախասիրությունները·         I like/I don‘t like Who likes coffee, who likes tea.
·         Զգացմունքի/վիճակի պարզ նկարագրություն Emotions/feelings·         I am happy, I am sad·         I am hungry, I am tired
II դասարան
Ուսուցանվող նյութ Ուսուցանման համարառաջարկվող նյութեր Քերականություն
·         ԾանոթությունԿրկնողություն  What‘syour name? How old areyou? How are you?Նոր նյութWhere are you from?Interrogative sentences: How many…? Do you like…? What do you like? Have you got…?·         Թվական` տասնյակներ,·         100 ·         Հոդ /a, an, the/·         Գոյական /թիվ—s, -ss որոշբացառություններ-knife-knives, wolf-wolves, shelf-shelves/·         Հաշվելի-անհաշվելի գոյականներ-milk,water, snow, bread, etc.·         Ստացական հոլով-‗s·         Ածական /գույն, չափ, ձև, որակ/·         Դերանուն /անձնական, ստացական, հարցական /what, who/·         Նախդիր /in, on, under, at, to, near, /·         Բայ-ժամանակաձև- ներկա անորոշ, ներկա շարունակական պարզ նախադասություններ, առօրյա պարզ գործողությունների նկարագրեր
·         Իմ շրջապատը,շրջապատողառարկաներ Կրկնողություն- Classroom, my room, school yard, my playground,·         Իմ ընտանիքը·         Կրկնողություն- Grannies, uncle, aunt
·         ԽաղալիքներըԿրկնողություն-·         Chess, computer games,·         outdoor games,
·         Արտաքին տեսքի պարզնկարագրություն Կրկնողություն- Tall, short, big, little,·         small, description of the face, dress,
·         Զգացմունքի/վիճակիպարզ նկարագրություն·         Կրկնողություն- Emotions/feelings·         I am thirsty, I am ill, I am·         busy, I am surprised, I am angry, I am glad
III-IV  դասարանI և II դասարաններում ուսուցանվող բոլոր թեմաները կրկնվում են 3-4-րդ դասարաններում` բառապաշարի ավելացմամբ, ինչպես նաև ավելանում են ստորև բերված թեմաները: Դասավանդումը անցկացվում է նաև արդեն դասագրքերով:
Ուսուցանվող նյութ Ուսուցանման համար առաջարկվող նյութեր
·           Տարվա եղանակներ, ամիսներ, շաբաթվա օրեր·            Բնակավայրը, բնակարան, սենյակ·            Մասնագիտություն ներ·            Նախասիրությունն երը               /ազատ ժամանակ/·            Ուսումնական·         առարկաներ·            Սնունդ /նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք/·            Օրվա նկարագիր Ազգականներ Ժամացույց, ժամանակ, գումարում, հանում·            Բնության, շրջապատի               պարզ նկարագրեր·         Զգացմունքներ ·         Ուսուցման համար առաջարկվող նյութերը` դասագրքերից, ուսումնական կայքերից ·         Հոդ /a, an, the/·         Գոյական             /եզակի-հոգնակի·         թիվ,       հոգնակի                             թվի բացառությունները,                                               /, գոյականի                                           ստացական հոլովը                               -‘s,                          հաշվելի անհաշվելի գոյականներ Ածական / Ածական /գույն, չափ, ձև,·         ակ/·         Բայ /կանոնավոր-անկանոն բայեր/, Անցյալ անորոշ, Ապառնի- պարզ նկարագրություններ,·         Մոդալ բայեր /can, may, must/ Դերանուն           /անձնական, ցուցական-this-these,         that-those,                       հարցական,ստացական/Նախդիր-/in, on, under, at, to, near, above, behind, next to, in front of, /Մակբայ /-ly /Թվական     /քանակական     ևդասական/·

 

Թեմաներ 5-րդ դասարան

 • Ես և իմ շրջապատը
 • Ես, իմ ընկերները, իմ բարեկամները
 • Իմ ընտանիքը
 • Իմ պարտականությունները
 • Իմ բնակարանը
 • Դպրոց
 • Դպրոցական առօրյա
 • Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը
 • Հագուստ
 • Գնումներ
 • Տարվա եղանակներ և  դպրոցական  արձակուրդ
 • Ճանապարհորդություն (ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ)

Տոներ
Մխիթար Սեբաստացու օրեր
Նոր տարի
Սուրբ Ծննդյան տոներ
Զատիկ
Ձոն
Երեխաների պաշտպանության օր
5-րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ խոսքային կարողությունները.

Քերականություն (Անգլերեն)

Ձևաբանություն
Գոյական (The Noun)
ա) կրկնություն. Գոյականի հոգնակի թվի կազմումը –s և -es վերջավորությունների միջոցով

բ) Կրկնություն. man, woman, child, tooth և  foot գոյականների հոգնակի թվի կազմումը
գ) Կրկնություն. հոդերի  գործածումը մի քանի կայուն կապակցությունների հետ. a lot of, a great many, go for a walk, in the evening, in the afternoon, in the morning, at night, go to bed, go to school
Ածական (The Adjective)
ա) Կրկնություն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմոումը -er, -est, more, most վերջավորությունների և բառերի օգնությամբ
բ) Կրկնություն. many, much, good, bad և little ածականների համեմատության աստիճանների կազմումը
գ) as … as, not so .. as համեմատական կառուցվածքները

Մակբայ (The Adverb)
Far և a long way,  too և also, quickly և slowly
Դերանուն (The Pronoun)
Կրկնություն. անձնական, ստացական, ցուցական, հարցական և  some և any անորոշ դերանունները
Նախդիր (The Preposition)
About, after, with, till, behind
Բայ (The Verb)
ա)կրկնություն. ներկա շարունակական ժամանակը (The Present Continuous Tense), երբ այն ցույց է տալիս մի  գործողություն, որն ընթացքի մեջ է խոսելու պահին.
բ)ներկա շարունակական ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս պլանավորված գործողություն ապագայում կրկնություն.
գ) ներկա անորոշ (The Present Indefinite Tense) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ
դ) ներկա անորոշ ժամանակը անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ.
ե)կրկնություն. կանոնավոր և մի շարք անկանոն բայերի անորոշ անցյալ (The Past Indefinite Tense) ժամանակը.
զ) անորոշ ապառնի ժամանակ (The Future Indefinite Tense), որն արտահայտում է  մտադրություն, որոշումը կայացնելու ժամանակը.
է) անորոշ ապառնի ժամանակ, որն արտահայտում է կանխատեսում, խոստում
ը)կրկնություն. Can, may, must մոդալ բայերը ներկա ժամանակում իրենց հիմնական նշանակությամբ։
թ) Can մոդալ բայի անցյալի ձևը.0
ժ) Can մոդալ բայը թույլտվության իմաստով.
Շարահյուսություն
ա)հարցական նախադասություններ.  հարցերի տիպերը
բ)“It” դերանունով սկսվող անդեմ նախադասություններ
գ)ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով

Գրականություն

1-ին     դասարանում     դասավանդումը     իրականացվում     է     առանց     դասագրքերի, օգտագործվում     են    ուսումնական     կայքեր,     հատուկ    համակարգչային     խաղեր:

/Օգտագործվող  կայքեր-  www.genkienglish.net  www.tolearnenglish.com www.angles365.com , Կրթահամալիրում ստեղծված ―English 1-2  CD, որը ներառում է  8 թեմատիկ   դաս`   համապատասխան   ծրագրի   պահանջներին:   Յուրաքանչյուր   դաս ներառում է անհրաժեշտ բառապաշար, երգացանկ, ոտանավորներ և խաղեր/:

2-րդ դասարան-Գ.Գասպարյան-3

3-րդ դասարան- 1-ին կիսամյակ-Ապրեսյան ―ABC, 2-րդ կիսամյակ՝ Գասպարյան -4

4-րդ դասարան-Գասպարյան-4, Верешагина-3,  Round Up-2

5-րդ դասարան-Верешагина-IV, Գասպարյան-5, Round Up-2 /շարունակություն/, Верешагина-3 /Reader/,

 

Որպես լրացուցիչ գրականություն կարող են գործածվել

 1.  Մ եդիագրակ անու թյուն
Posted in Օտար լեզվի ուսուցման առարկայական ծրագիր

2014-2015 ուստարվա 2-րդ դասարանի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների համար նախատեսված թեմաներ Առաջին դասարանում անցած թեմաների կրկնություն

Առաջին դասարանում յուրացրած թեմաների կրկնություն և նոր բառերի, արտահայտությունների, բառակապակցությունների ուսուցանում:

Թեմա՝ ողջույնի ձևեր

https://www.youtube.com/watch?v=hp3exp2A-Vg

http://www.genkienglish.net/namesong.htm

https://www.youtube.com/watch?v=oo-0Dm4Gokw&list=PLhaEqIaBfANRpWcRju3pOf1NaHhp_5L4T

Ոտանավոր

https://animrteyan.wordpress.com/2013/09/03/383/

Թեման՝ Իմ ընտանիքը, կրկնություն, նոր բառերի ուսուցում:

https://animrteyan.wordpress.com/category/family-songs/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/15/family-song/?preview=true

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/15/english-family/?preview=true&preview_id=1432&preview_nonce=3384cfbc0f&post_format=standard

http://www.angles365.com/classroom/c12family.htm

Թեմա՝ մրգեր,  բանջարեղեններ

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitmemory.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/food/fruitchinchan.swf

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/15/fruit-song/?preview=true&preview_id=1444&preview_nonce=4fdde2a4b8&post_format=standard

http://www.angles365.com/classroom/c3food.htm

Թեմա՝ գույներ՝

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/colours/colours01.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/colors.swf

Թեմա՝ ես սիրում եմ……..,ես չեմ սիրում…….I like……… I don’t like………

http://www.genkienglish.net/doyoulike.htm

http://www.genkienglish.net/coloursong.htm

Թեմա՝ Մարմնի մասեր

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-it/clowns-face-paint-it

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/body/bodyci01.swf

http://www.angles365.com/classroom/c3body.htm

Ոտանավորներ    https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/15/i-have-two-legs/?preview=true&preview_id=1439&preview_nonce=4cadd02967&post_format=standard

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/15/all-about-me/

Թեման՝ Փոխադրամիջոց

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/14/transportation/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/14/transports-lessons/

Թեման՝Հագուստ

http://www.angles365.com/classroom/c6clothes.htm

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/15/whose-dress-is-this/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/14/your-clothes/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/14/my-clothes/

Ոտանավոր

Թեման՝   Իմ շրջապատը

http://www.angles365.com/classroom/c3school.htm

http://www.angles365.com/classroom/c3house.htm

Թեման՝ Զգացողություն

http://www.angles365.com/classroom/c5feelings.htm

Թեման՝ Կենդանիներ

http://www.genkienglish.net/doyoulikeanimals.htm

http://www.angles365.com/classroom/c3animals.htm

https://animrteyan.wordpress.com/2014/04/17/it-is-a-dog/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/04/17/animals/

Ոտանավորներ՝

https://animrteyan.wordpress.com/2014/05/15/butterfly-3/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/04/23/penguin/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/04/06/bulldog/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/04/06/fish/

Թեման՝ Թվեր

https://animrteyan.wordpress.com/2014/05/21/lets-count-to-20/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/09/15/lets-count-to-100/?preview=true&preview_id=1447&preview_nonce=cd57f7373c&post_format=standard

Ոտանավորներ՝

https://animrteyan.wordpress.com/2013/09/30/452/

https://animrteyan.wordpress.com/2014/05/25/one-two-three/

ՀԳ

Վերը նշված նյութերը ենթակա են փոփոխության և ավելացման:

Posted in Օտար լեզվի ուսուցման առարկայական ծրագիր

1-5 դասարանների օտար լեզվի ուսուցման առարկայական ծրագիր

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Կրտսեր դպրոցում օտար լեզվի դասավանդման հիմնական նպատակն է սովորողի մոտ

խոսակցական լեզվի, օտար լեզվով միմյանց հետ շփվելու, օտար լեզվով բանավոր խոսքի

ընկալման հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումը: Կարևոր խնդիր և նպատակ է

նաև սովորողի մոտ ստացած գիտելիքների և հմտությունների գործածման կարողության

զարգացում: Այս տարիքից դրվում են նաև քերականական, շարահյուսական գիտելիքների հիմքերը:

Դասավանդման առաջին իսկ տարվանից դասերը պետք է անցկացվեն անգլերենով: Դրա

համար անհրաժեշտ է աստիճանաբար և հետևողականորեն ներմուծել երկու-երեք
առօրյա արտահայտություն: Դասարանային բոլոր գործողությունները աստիճանաբար
արտահայտվելու են միայն անգլերենով: Դասվանդողը անգլերեն խոսելիս պետք է
հստակ գիտակցի, որ անգլերենով ուսուցանվող նյութը պետք է համապատասխանի
երեխայի մայրենի լեզվով ունեցած գիտելիքներին:
Տառուսուցումը ոչ թե առանձին ծրագիր կամ նպատակ է, այլ իրականացվում է որպես
տառաճանաչության ամփոփում, որը ակսվում է 2-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում և ավարտվում է 2-րդ դասարանի վերջում:
Սովորողները մեկ տարվա օտար լեզվի ուսուցման բոլոր մեթոդների շնորհիվ
/համակարգչի ստեղնաշար, երգերի և ոտանավորների կառաոկե, համակարգչային
ուսումնական խաղեր և այլն/ տեսողական ճանաչում են բոլոր տառերը:
Երկրորդ դասարանից սկսած սովորողը ձեռք բերած տառաճամաչության հիմքերը
ամրապնդում է ընթերցման շնորհիվ:
Օտար լեզուն դասավանդելիս կարևորվում է.
1. Սովորողի հաղորդակցվելու և համագործակցելու, ոչ հայախոս անձանց հետ
շփվելու, լեզվակիր երկրի մշակույթին հաղորդակցվելու հիմքերի ձևավորում;
2. Սովորողի կողմից օտար լեզվի` որպես տեղեկություն ստանալու և փոխանցելու
դերի և նշանակության, լեզվակիր ժողովրդի հոգևոր-մշակութային արժեքների
վերաբերյալ նախնական պատկերացում ունենալու գործում օտար լեզվի
իմացության դերի գիտակցումը;
Տարրական կրթության ծրագիրը պետք է ներառի նախնական, տարրական
գիտելիքներ, պատկերացումներ.
1. Հաղորդակցման և առօրյա իրադրությունները նկարագրելու համար
անհրաժեշտ բառապաշար` ուսուցանվող օտար լեզվից
2. Օտար լեզվի հնչյունների ու այբուբենի, արտասանության և ուղղագրության
տարրական կանոնների մասին
3. Պարզագույն բառակապակցություններ և նախադասություններ կազմելու
կանոնների մասին
4. Լեզվակիր ժողովրդի բանահյուսության և երաժշտության որոշ նմուշների
մասին
Խնդիրները.
1-ին դասարան

1. Սովորողի մոտ ձևավորել օտար լեզվի մասին տարրական պատկերացում-
երգերի, ոտանավորների, պարզ,առօրյական հարց ու պատասխանի միջոցով
2. Զարգացնել լսելու, հասկանալու և խոսելու հմտությունները.
Լսել և հասկանալ դասավանդողի պարզ խոսքը
Լսել և կատարել ուսուցչի հրահանգները
Լսել և հասկանալ պարզ մանկական երգեր
Լսել և հասկանալ պարզ, առօրյական երկխոսություններ
Լսել և ճիշ պատասխանել հարցերին
Կարողանալ վարել փոքր երկխոսություններ
3. Ձևավորել սովորողի տարիքին համապատասխան բառապաշար
4. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)-դասավանդողի
օգնությամբ: Սովորողները կարողանում են ինքնուրույն բացել խաղերի, նյութերի
թղթապանակները, ընտրել խաղը, կատարել այն: Ուսուցչի օգնությամբ գտնում են
անհրաժեշտ կայքը, ընտրում խաղը, դասը, երգը, կատարում այն:
5. Սովորեցնել տարիքին համապատասխան քերականական տարրեր, առանց դրանք
անվանելու

2-րդ դասարան
1. Սովորողի մոտ ձևավորել օտար լեզվի տառերի և հնչյունների մասին պատկերացում
2. Զարգացնել լսելու, ունկնդրելու կարողությունները
3. Զարգացնել օտար լեզվով խոսելու հմտությունները
4. Ընդլայնել բառապաշարը
5. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)-դասավանդողի
օգնությամբ: Սովորողները ինքնուրույն գտնում են խաղերը, գիտեն անհրաժեշտ
ուսումնական կայքերի հասցեները, բացում են դրանք, ընտրում նյութը, կատարում:
Կարողանում են լուսանկարել:
6. Սովորեցնել տարիքին համապատասխան քերականական տարրեր, առանց դրանք
անվանելու
3-րդ դասարան
1. Զարգացնել խոսելու հմտությունները
2. Զարգացնել գրելու հմտությունները
3. Ընդլայնել բառապաշարը
4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները
5. Ստեղծել միջավայր կամ իրավիճակ, որտեղ սովորողը կկիրառի իր գիտելիքներն ու հմտությունները

6. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)-
դասավանդողի օգնությամբ և ինքնուրույն: Սովորողները ինքնուրույն բացում են
անհրաժեշտ կայքերը, ընտրում նյութերը, կատարում: լուսանկարում են, ձայնագրում,
արված նյութը ներբեռնում համակարգչում: Կարողանում են էլեկտրոնային փոստից
ներբեռնել ֆայլեր, թեստեր, կատարել դրանք:
7. Սովորեցնել տարիքին համապատասխան քերականական տարրեր, տալով որոշակի
պարզաբանումներ

4-5-րդ դասարաններ

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Օտար լեզվով շփվելու, հաղորդակցվելու հմտությունների և կարողությունների զարգացում՝ ըստ խոսքային գործունեության չորս ուղղությունների.

 1. Ունկնդրում
 • ընկալել և հասկանալ ուսուցչի հրահանգները
 • հասկանալ ուսուցչի և ընկերների խոսքը,
 • լսել և հասկանալ բանավոր մշակված խոսքը, որը կպարունակի մեկ-երկու անծանոթ բառ։
 1. Խոսել
 • վարել փոքր երկխոսություններ իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ
 • փոխանակել մեկ-երկու նախադասություն իրեն ծանոթ իրադրության մեջ
 • արտահայտել հարցեր, խնդրանք, տալ պատասխաններ։
 1. Ընթերցել
 • ընթերցել պարզ տեքստեր՝ ընկալելով դրանց ընդհանուր իմաստը՝ առանց բառանի օգնության
 • կարողանալ բարձրաձայն կարդալ փոքր տեքստեր՝ պահպանելով առոգանության, հնչերանգի, շեշտադրության հիմնական կանոնները։
 1. Գրել
  • կազմել և գրել նախադասություններ ծանոթ խոսքային նմուշներով՝ օգտագործելով անցած բառերը
  • գրել փոքր շարադրություններ, շնորհավորական բացիկներ
  • լրացնել թեստեր, կատարել գրավոր վարժություններ։

5-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսքը։
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով տարբեր դարձվածաբանական արտահայտություններ, ասացվացքներ և այլն։
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ /մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն/
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)-

ինքնուրույն: Սովորողը ինքնուրույն օգտագործում է ֆոտոխցիկը, ձայնագրիչը, կարողանում է վերցնել հարցազրույցներ, խմբագրել աուդիո և ֆոտո ֆայլեր, տեղադրել դրանք կայքում

 1. Սովորեցնել տարիքին համապատասխան քերականական տարրեր, պարզաբանելով դրանք: