Posted in Նախագիծ

Extra tasks

Write as many words as you can

Food                                                Verb                                       Noun

apple                                                      drink                                                  table

_____                                           _______                                    ______

Do you remember?  Հիշում ե՞ս

table-tables                    knife-knives

child- children               glass- glasses

Now your turn  Իսկ հիմա դու փորձիր  

apple__________

chait___________

leaf____________

man____________

wolf____________

woman__________

bus_____________

Can you say which of these words don’t have plural form? Կարո՞ղ ես ասել այս բառերից որոնք չեն ստանում հոգնակի թիվ

blue, to swim, glass, coffee, yesterday, table, month, to eat, english, street, to have, bed, beautiful, yellow,  usually, five, dress, lemon, man, leaf, to run

Put these nouns in proper places (տեղադրեք գոյականները համապատասխան տեղերում)

water, bread, table, pen, cheese, pencil, milk, orange, toy, dog, plate, butter, juice, fork, bird, meat, book, egg

book milk