Posted in Tasks for 5th grade

Make & Do

Make                                                              Do

a difference                                              somebody a favor

a promise                                                 something wrong

a mess                                                      your homework

noise                                                          something right

sense                                                          the dishes

money                                                       damage

progress                                                    laundry

friends                                                       harm

a profit                                                      good

a toast

a point

a fortune

a mistake

a phone call

a suggestion

an appointment

Posted in Նախագիծ

Autumn

Կարդա

Autumn comes after summer. It brings rains and cold weather. But it is a tasty season, because  there are a lot of fruits in autumn: apples, pears, grapes, plums, watermelons and melons.
Autumn is a beautiful season. The leaves are red, green and yellow and they fall down from the
trees. The days become shorter than in summer. It rains much in autumn. On the first of September the children go to school and the school year begins.

Բառարան

Tasty- համեղ

Season- եղանակ

Leaf, leaves- տերև, տերևներ

Fall down- ընկնել, թափվել

Shorter- ավելի կարճ

Rain- անձրև

On the first day- առաջին օրը

Պատասխանիր հարցերին

  1. When does autumn come?
  2. Is it cold and rainy in autumn?
  3. Why it is tasty season?
  4. What colors are the leaves in autumn?
  5. Are the days shorter or longer (ավելի երկար)?
  6. When do the children go to school?

Այս բառերը միացրու կամ գրիր համապատասխան նկարների կողքին

orange, pomegranate, carrot, tomato, cauliflower, eggplant, corn, watermelon, melon, blood-orange, banana,  potato, radish

1320587845_hurma  ___________ images (11)    ____________ images (13)____________images (12)____________скачанные файлы (1)___________скачанные файлы (2)____________ скачанные файлы (2)_________________ скачанные файлы (3)______________скачанные файлы (4)__________________скачанные файлы (6)_______________

скачанные файлы (9)_______________скачанные файлы (5)_______________

Լսիր այս երգը` Falling leaves

Երգից դուրս գրիր գույները(անգլերեն)________________________________

Ինչի վրայից էին ընկնում տերևները__________________________________

Ինչ էր թափվում ծառից___________________________________________

Ի՞նչ ժամանակաձև էր երգի մեջ (հիմա թե՞ ընդհանրապես)___________________

Pain- ծրագրով նկարիր աշուն և մի քանի նախադասությամբ պատմիր աշնան մասին, պատրաստիր պրեզենտացիա Power point ծրագրով

օր. I like autumn. It is beautiful in autumn.

Posted in Tasks for 5th grade

Autumn

                                                                                     скачанные файлы

Կարդա  և գտիր ընդգծված բառերի  նշանակությունը

“Dress warm!” exclaimed Troll Mother.

“I am,” said Troll Brother.

Troll Mother looked at the thin jacket Troll Brother had on and shook her head.

“I have a sweater on underneath this jacket,” said Troll Brother, lifting up the bottom of his jacket to reveal a big thick sweater.

“Good boy,” said Troll Mother, smiling.

Troll Brother went outside to play and soon  came back .

“So soon?,” said Troll Mother, setting a big mug of hot chocolate on the table.

“Is that for me?” asked Troll Brother with a big grin on his face.

“Yes dear,” said Troll Mother.

“Oh good,” said Troll Brother. “I will  warm me up. It is really cold outside today.”

“It is going to be winter soon,” said Troll Mother.

“Yes,” said Troll Brother. “There weren’t even any leaves on any of the trees. Everything is so bare looking.”

“Winter is near,” said Troll Mother. “However, right now, we can enjoy what is left of the autumn season.”

“How?” asked Troll Brother.

“We can have a nice fresh slice of warm apple pie,” said Troll Mother.

“Yummy!” exclaimed Troll Brother. “I love apple pie!”

“Well then here you go,” said Troll Mother, giving Troll Brother a large slice of apple pie with a scoop of ice cream on it.

“I love autumn,” said Troll Brother.

“Me too,” said Troll Daddy standing in the doorway. “Now, where is my slice?”

1. Քեզ դուր եկա՞վ տեքստը, ինչո՞ւ (օգտագործիր տեքստի բառերը, կամ օգտվիր բառարանից)

_________________________________________________

2. Տեքստից դուրս գրիր բառեր, որոնք  ունեն հոմանիշեր և հականիշեր

օր.՝ large-big- huge- small-little

3. Ինչ հագուստ է հագել տեքստի հերոսը 

______________________________________________________

4. Այս ներոհիշյալ հագուստներից որոնք են աշնանային, ընդգծի՛ր

shorts, hat, boots, shoes, gloves, jumper, T-shirt, shirt, sweater, blouse, sandals, sunglasses, suit, dress, skirt, socks, tights, scarf, coat, roll-neck sweater

5. Աշունը ինչպիսին է

sunny, hot, frosty, cold, cool, warm, cloudy, misty, bright

6. Սիրում ե՞ս աշուն, ինչո՞ւ, գրի՛ր

__________________________________________________________

__________________________________________________________

7. Ֆոտոխցիկով նկարիր Երևանյան աշունը, պատմիր այդ մասին և ֆիլմ կամ պրեզենտացիա պատրաստիր