Posted in Նախագիծ

It is a ……

It is a chair. It is Mary’s chair. It is a phone. It is my  mother’s phone.It is a chair and it is a phone. It is a flower and it is a lion. It is a car. It is my father’s car. It is my father’s red car.

Թարգմանիր

խնձոր——————————

ծառ———————————

սեղան——————————

ծաղիկ——————————

թռչնի բույն————————

ընկույղ—————————–

վագր——————————-

առյուծ——————————

մեքենա—————————–

(հիշում՝ կարող եք օգտվել գրքից)

Posted in Նախագիծ

OUR SCHOOL YARD

images (5)
Our school is very big. There are a lot of classrooms in it. There is a large yard in front of the school. There are a lot of trees
and flowers in the yard. The children always water them. The pupils often do their lessons of Nature Study in the school yard. After classes  they play games there or they sit on the benches under the trees and talk about their school life.
There is a large sportsground behind the school. The children do their lessons of PE at the sportsground where they can play basketball  and football.

  1.  True or false.

1. Our school is small.
2. There are a lot of classrooms in our school.
3. There is a small yard in front of the school.
4. The children always do their lessons of Nature Study in the classroom.
5. The pupils play games in the yard after classes.
6. The children do their lessons of PE at the sportsground where they can play football and basketball.

2.  Describe your school yard. The questions will help you.
1. Is there a school yard behind your school?
2. What have you got in your school yard? (trees, fl owers, benches)
3. Do you play games in the school yard after classes?

3.  Make up sentences`
using to play football, to play games, to water the fl owers, to run, to jump, to skip.
Example: The boys  play  football,

Posted in Նախագիծ

Աշնանային ամենամյա ստեղծագործական 10-րդ հավաք

10_15_0 Բաց պարապմունքներ՝

Սեպտեմբերի 22-25

09.00-09.15 -Առավոտյան բաց պարապմունքներ, պատասխանատուներ՝ Անի Մրտեյան, Աշխեն Գրիգորյան

Սեպտեմբերի 22

2-րդ դասաժամ–  2-1,2-2 դասարաններ՝ Ուրախ օտար լեզու (երգ, պար, մարմնամարզություն)

Սեպտեմբերի 23

5-րդ դասաժամ- 3-1 դասարան՝ Ուրախ օտար լեզու- երգի միջոցով սովորում ենք անգլերեն, <<ԵՍ>> նախագիծ- աշխատում ենք էլեկտրոնային  գիրք-տետրերով

Սեպտեմբերի 24

 5-րդ դասաժամ– 4-2 դասարան՝ անգլերեն-հայերեն բոլորի համար- <<Ես>> նախագիծ՝ Կիարա ՄԻնաս և ընկերներ

Սեպտեմբերի 25

4-րդ դասաժամ– 5-2 դասարան՝ անգլերեն ֆիլմի դիտում և քննարկում