Posted in Tasks for 5th grade

Triolet

You know  it is already spring ,

They all went into the street.

Do you  hear a sweet tinkle –

You know that it is already spring !

Rose lips allure

Hearts are fire and flame

You know  it is already spring,

They all went into the street.

Spring will come again, rose will blossom,

Lover still will stay with lover

The age will change, the man will change,

Bird’s  song will be mountain’s  again.

Other bird will enter the garden,

Other singer will sing the world’s song

What I didn’t say, he will say tomorrow.

The days will be a smoke,  the year will remain.

Տրիոլետ

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց.

Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց –

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն։
Դյութում են շրթերը վարդե,
Սրտերը կրակ են ու բոց-
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց։

Էլի գարուն կգա, կբացվի վարդը,

Սիրեկանը էլի յարին կմնա։

Կփոխվին տարիքը, կփոխվի մարդը,

Բլբուլի երգն էլի՛ սարին կմնա։

Ուրիշ բլբուլ կգա կմտնի բաղը,

Ուրիշ աշուղ կասե աշխարհի խաղը,

Ինչ որ ե՛ս չեմ ասե — նա՛ կասե վաղը.

Օրերը ծուխ կըլին, տարին կմնա։

Posted in Tasks for 5th grade

Monthly Self-Assessment

Նախադասություննրեը դարձրու հարցական

 1. A country mouse lived in a field.
 2. In a few years he began to teach this subject at the university.
 3. Alice hears a little noise.
 4. She will take the key and try to open the door.
 5. He is standing near the doors.

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

 1. England (is, was) the largest part of Great Britain.
 2. Four hundred years ago some people (sailed, will sail) to North America to live there.
 3. It is the (smallest, smaller) continent and the (larger, largest) island on the map.
 4. (Much, many) people from England Wales came to live in Australia.
 5. He (is listening, listens) to the radio now.

Կազմիր հատուկ հարցեր

 1. Romeo went into the town and met his fiend Mercutio. (5)
 2. At this moment Juliet woke up and saw Romeo. (4)
 3. Captain Scott decided to take only four men with him. (5)
 4. Alice fell down the hole very slowly. (4)
 5. Alice found a small door and opened it with the key. (6)

Թարգմանիր անգլերեն

 1. Ես կճանապարհորդեմ Աֆրիկա:
 2. Այսօր Նոր տարվա առաջին օրն է:
 3. Նրա մայրիկը թխվածք էր պատրաստում և վաճառում փողոցում:
 4. Ռոբինզոնը երկար ժամանակ նստել էր ավազին:
 5. Երբ պարերը սկսեցին, Ռոմեոն տեսավ մի երիտասարդ և գեղեցիկ աղջկա, ում նա չէր ճանաչում:
Posted in Նախագիծ

Going to a show

-Hello, Sara let’s go to the movie or to the show

-Hello, Ok. I like and movies and shows. What do you suggest?

-I know that there is a drama in the cinema.

-Oh, no, It must be pretty boring. Let’s go to the theater, there is a wonderful musical. The actress is very attractive.

-Ok. Let’s go.

-Hello, can we have two tickets?

-Yes, of course, here you are.

-Haw much I must pay for the tickets?

-10$

-Thank you.

-Sorry we can’t find our seats, can you show us?

-Yes, here are your places` 12,13.

-Thank you.

-I like this musical. It is so amazing.

-I agree. Now after having wonderful time here, why don’t we go to some cosy, quiet place?

-I would like to.

Posted in Նախագիծ

Summer

Summer is a nice season. The weather is fine. Days are long and sunny. It is hot in summer. Children spend their summer holidays at the seaside or in the country. There are a lot of
interesting things to do. They swim in the sea, play games outdoors, they go to the forest and to the mountains, they go to the zoo in summer. They read a lot of interesting books and eat
a lot of ice-cream.
Children enjoy their summer holidays because the weather is fine and there is no school.

Նախադասությունները դարձրու հարցական և ժխտական

1. They go to the cinema every Sunday.

2. She eats ice-cream in summer.
3. The boys play football in the yard.
4. The children have got five lessons at school.
5. Jane usually goes to bed at 10 o’clock.