Posted in Նախագիծ

My day

Posted in Նախագիծ

25.02.2015

4-րդ դասարան

Թումանյանական օրերի շրջանակներում թարգմանեցինք <<Էս էն տունն է>> ստեղծագործությունը:

Պատրաստում ենք մեդիաներկայացում:

5-րդ դասարան

Դասը՝ <<Shopping>> էջ՝ 91, կարդալ, թարգմանել, վարժ. 1,2,3 էջ՝ 82-83, (կրկնում ենք some, any բառերի գործածությունը):

Նախագիծ՝ համացանցից լամ այլ աղբյուրներից գտնում եք հակիրճ տեղեկություն Մեծ Բրիտանիայի մասին, պատրաստում ենք պրեզենտացիա Power Point ծրագրովՙ: Ձեր աշխատանքը հեշտացնելու համար ՝ Գտեք այս հարցերի պատասխանները

2-րդ դասարան

Կրկնություն

Պատրաստում ենք <<Բզեզի դպրոցը>> մեդիաներկայացում:

Posted in Նախագիծ

24.02.2015

5-րդ դասարան

Դասը՝ <<Write a letter>> լսել, թարգմանել, քննարկել

Տանը՝ պատմել  <<Write a letter>>, գրել նամակ՝ ըստ այդ տեքստի

4-րդ դասարան

Դասը՝ <<Tom Thumb>> (part 3) լավ կարդալ, վարժ. 10,11,12

Այս նախադասությունները գրել ներկա, անցյալ, ապառնի ժամանակաձևերով

1. I write a letter to my friend.

2. She goes to school every day.

3. We gave toys to the little children.

4. They are playing chess now.

3-րդ դասարան

Դասը՝ Unit 1 <<Great Britain>> կարդալ, թարգմանել, վարժ. 17,18

Ձայնագրել <<Great Britain>> և  <<Big Ben>>

Posted in Նախագիծ

23.02.2015

5-րդ դասարան

Դասը՝ Good fiends, էջ՝  78, վարժ. 2,3, էջ՝ 79

Աշխատանք տեքստի հետ (ներկա, անցյալ, ապառնի ժամանակաձևերի կրկնություն)

Ամփոփում` <<The Piper>>

4-րդ դասարան

Դասը՝ <<Tom Thumb>>part 3, էջ՝ 96, կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը:

Կրկնել ապառնի ժամանակը:

2-րդ դասարան

Կրկնություն

Անցած տառերի ամրապնդում

Երգ

Posted in Tasks for 5th grade

Find the answers

1. Is Great Britain an old country?

2. What is the capital of Great Britain?

3. What is the name of the flag of Geat Britain?

4. How many crosses are there in the flag?

5. Why it is called <<Union Jack>>?

6. What is Big Ben?

7. Tell about Big Ben.

8. What features does have Great Britain that doesn’t have any other country?

9. How many famous parks are there in Great Britain?

10. Do you know the kings and queens of Great Britain? Say the names some of them.