Posted in Homework for summer

The ball is on the floor!

Կարդա տեքստը և սովորիր բառերը

The ball is on the floor. It is a red ball.  The baby looks at the ball. The cat looks at the ball. The cat is black. The cat walks over to the ball. The cat hits the ball with its paw. The ball rolls on the floor. The baby smiles.

 Բառարան

Floor- հատակ

 Look at -նայել

Walk over- քայլել դեպի

Hit- հարվածել

Roll- գլորվել

Smile- ժպտալ

Posted in Նախագիծ

Homework for summer

Կարդա տեքստը և սովորիր բառերը

Good morning. It’s me. I go to school. I am a student. I am in a second form.

I like my school and my teachers. They are very kind. When I come in classroom I say ‘’May I come in?’’ , then I enter the classroom, say ”Good morning” and after that, we begin the lesson. We have very beautiful classroom. I can read and write. I can draw. I have many books. I have coloured pens and pencils in my bag.

             May- կարողանալ (թույլատվություն) can- կարողանալ (ի վիճակի լինել)

Vocabulary

Student- աշակերտ

Second form- երկրորդ դասարան

Very-շատ

Kind-բարի

After- հետո

Lesson- դաս

Beautiful- գեղեցիկ

To write- գրել

To draw-նկարել

Coloured pen-գունավոր գրիչներ

Bag-պայուսակ

Begin- սկսվել

  Դարձրու հարցական (հիշում եք, չէ`) 

I am ten. Am I ten?         It is a fig. Is it a fig?

1.The sun is shining. …………………………………………………………..

2. The men and women are standing. …………………………………

3. The dog is sleeping. ………………………………………………………

4. I am in a  hotel. ……………………………………………………………..

5. She  is in that picture. ……………………………………………………

Թարգմանիր

There are ten books on a table.

This man is my father.

My sister’s eyes are blue.

The chair is at the wall.

Հիշիր՝

երգել- to sing

վազել-to run

ցատկել- to jump

խաղալ- to play

կարդալ-to read

գրել-to write

գնալ-to go

պարել- to dance

լողալ -to swim

հաշվել- to count

   I can- ես կարող եմ

I can     jump                                                 saas

Իսկ հիմա դու շարունակիր, ինչ կարող ես դու անել: Աստղի թևերին գրիր…

Կարդա այս երկխոսությունը

Dialogue

-Hello, Mary.

-Hello, Ann. How old are you?

-I’m nine. And you?

-I’m seven. I am in a second form.

-I’m in a fourth grade.

-Nice to meet you. Good bye.

-Me too. Bye.

Vocabulary

Fourth grade- չորրորդ դասարան

Nice to meet you- հաճելի էր  քեզ հանդիպելը

Իսկ այժմ կազմիր քո երկխոսությունը

___________________________________

___________________________________

Posted in Articles

2013-2014 ուս. Տարվա Հաշվետվություն

մն    Այս տարին շատ հագեցած էր ինձ համար, քանի որ նոր էի վերադառձել, շատ բաներ էր փոխվել.նոր միջավայր, նոր մեդիահմտություններ, նոր աշխատանքայինծրագրեր,  նախագծային ուսուցում, դասընթացները նեթբուք-նոթբուքերով, դիջիտեքևայլն: Բայց և այնպես սկսեցի աշխատել և արգյունքում.

 

Մասնակցելեմթատերականստուգատեսին՝

  • ներկայացրելեմերկլեզուերաժշտականներկայացումներ  <<Теремок>>,

<<Tails>>,  <<Under the Mushroom>>,

  • Ներկայացրելեմեռալեզուերաժշտականներկայացում  <<Козленок>>

Մասնակցել եմ երաշտական փառատոնին և Նոր  դպրոցի 3-3 դասարանի հետ ներկայացրել ենք ռեպ;

Մասնակցել եմ թարգմանական ստուգատեսին, ներկայացրելեմ.

Ներկա եմ  եղել՝

ԱնտիվիրուսԿոմիտասին,  կինո- ֆոտոփառատոնին,

հանդիպումներին՝

(ՎահրամՄարտիրոսյանևՏիգրանԽզմալյան)

Մասնակցել եմ Նոր դպրոցի հարակից տարածքի մաքրման աշխատանքներին:

Հետևել եմ Նոր դպրոցի հայոց լեզվի քննական աշխատանքներին:

Կատարելեմ 1-3 դասարանների անգլերեն լեզվի ծրագրի լրամշակումներև ն երկայացրել եմ օտար լեզվի կենտրոն;

 

Կարդացել եմ մասնագիտական հոգվածներ,կատարում եմ մասնագիտական 

հոդվածի թարգմանություն: