3-3 դասարան

11.03-15.03

<<The New Puppy>>կարդացեք 1-ին մասը /էջ 5/ և պատրաստ եղեք քննարկման։

15.01-18.01

Մենք գիտենք ինչպես շատացնել բառերը՝ table-tables, box-boxes, այժմ մի քանի առաջադրանքեր գրիր և կրկնիր։

Գրիր այս բառերի հոգնակին։

book-

pen-

dog-

chair-

phone-

plane-

leg-

ruler /քանոն/-

door-

Այժմ այս բառերից 5-ը ընտրիր և կազմիր նախադասություն։

օրինակ՝ I have five pens.

Գիրի թվերը տառերով։

49-

65-

22-

38-

74-

99-

Գրիր այս բառերի եզակին ՝ books-book

windows-

pencils-

cats-

hats-

trees /ծառեր/-

desks-

buses

18.12-21.12

  1. Կարդա

It is a chair. It is Mary’s chair. It is a phone. It is my mother’s phone. It is a nice flower and it is an orange lion. These are cars. It is my father’s red car.

2. Թարգմանիր և տեղադրիր բառերը համապատասխան տեղերում /lion, table, tree, apple, flower, nut, car, tiger/ Կազմիր նախադսություններ այս  բառերով։

խնձոր——————————

ծառ———————————

սեղան——————————

ծաղիկ——————————

ընկույղ—————————–

վագր——————————-

առյուծ——————————

մեքենա—————————–

3. Գրիր a կամ an համապատասխան բառերի մոտ։

apple, table, pen, elephant, plane, ant, ink, octopus, chair, book, umbrella, door,

 

11.12-14.12

Լրացրու նախադասությունները համապատասխան բառերով / America, like, brother, dentist, teaches, don’t have, many toys/

My mother is a………….

I have …………….

He is my …………………

I …………….apples.

We ………. have bikes.

She …………English.

My uncle is from………..

27-30

էջ 45 վարժ․8 A և  B տեքստերը պատմել։

Թարգմանիր նախադասությունները։

  • Ես Ամերիկայից եմ։
  • Իմ մայրիկը ինժիներ է։
  • Ես սիրում եմ խաղալ համակարգչային խաղեր։
  • Իմ եղբայրը սիրում է կարդալ։
  • He is from London.
  • She likes to read English books.
  • My sister is tall.
  • I have many books.

 

19-22

Where are you from? /այս երկխոսությունը սովորել անգիր/

-Hello, What’s your name?

-Hello, I am Tom. And What’s your name?

-My name is Mike. Tom where are you from?

-I am from America. And you?

– I am from Spain.

-Nice to meet you.

-Nice to meet you, too. Bye

-Good Bye.

Անծանոթ բառեր

Nice to meet you-ուրախ եմ քեզ հետ ծանոթանալու համար

Հետևելով այս երկխոսությանը կարող ե՞ս նմանատիպ երկխոսություն կազմել։