5-2

December /5-2 grade/

19.12-23.12

Դաս երկրորդ

Classwork activity՝ ներկայացման փորձ /Mice Meeting/

Home task` <<Merry Christmas and Happy New Year>>

Դաս առաջին

Classwork activity` Revision

Home task` ավարտում եք «The Little Match Girl>> տեքստը։

12.12-16.12

Դաս երկրորդ

Classwork activity` «The Little Match Girl>>  քննարկում , կարդում և թարգմանում ենք տեքստը։

Home task`«The Little Match Girl>> շարունակում ենք կարդալ հաջորդ երկու պարբերությունները։

Դաս առաջին

Classwork activity` «The Little Match Girl>>  քննարկում , կարդում և թարգմանում ենք տեքստը։

Home task`«The Little Match Girl>> շարունակում ենք կարդալ հաջորդ երկու պարբերությունները։

05.12-09.12

Դաս երկրորդ

Classwork activity` <> և <> տեքստերի քննարկում։

Home task`«The Little Match Girl>> / քանի որ տեքստը երկար է կարդացեք երեք պարբերություն/  դուրս գրել անծանոթ բառերը և սովորել։

Դաս առաջին

Classwork activity` <> տեքստի ամփոփում։

Home task` <> և <> տեքստերը կարդալ, կատարել առաջադրանքերը և տեքստերից մեկը պատմել։

November

30.11.16-02.12.16

Դաս երկրորդ՝ Classwork activity` Քննարկում ենք <> տեքստը, հարցեր ենք կազմում, պատասխանում, համաձայնվում կամ ոչ։

Home task`   <> պատմել։

Դաս առաջին՝ <> կարդալ։

21.11.16

Classwork activity` Revision

Home task` <> կարդացեք  տեքստը։

Դիտեք այս ֆիլմը:

16.11.16

Classwork activity` <> մինի-ներկայացման նկարահանում:

Home task` <> pg. 102, կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը:

Գրեք հետևյալ առաջադրանքները՝ վարժ. 1, վարժ. 2/ներկա անորոշ կամ ներկա շարունակական/, վարժ. 3 /անցյալ/, վարժ. 4/կազմեք նախադասություն անցյալով/

09.11.16

Classwork activity` քննարկում, հարց ու պատասխան սիրած գրքերի, հեղինակների մասին:

Home task՝  Վերիշագինա դաս. էջ 95 <<Primary schools in England>> կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը: Էջ 97 վարժ. 2 նախադասությունները գրեք ճիշտ ժամանակաձևով /անցյալ կամ ապառնի/

07.11.16

Classwork activity` Speaking about school /ուղարկեք դպրոցի մասին աշխատանքերը/

Home task` պատմեք այն գրքերի մասին, որ վերջին անգամ եք կարդացել, որ՞ն է ձեր սիրած գիրքը, հեղինակը, դրվագը, հերոսը: /պատմելու են բոլորը/

02.11.16

Classwork activity` քննարկում ենք տրված առաջադրանքերը, թարգմանելու ենք մաթեմատիկական առաջադրանքեր

Home task`  Վերիշագինա դաս. էջ 81, վարժ. 11 կարդալ, սովորել նոր բառերը: Գրիր քո դպրոցի մասին:

31.11.16

Classwork activity  Սիրելիներս, կրկնեք <>-ի ձեր բառերը /վերջապես նկարահանեք այս ներկայացումը/ :

Text` Romeo and Juliet

Home task Հետևյալ նախադասությունները գրեք անցյալ ժամանակով:

  1. The Montague’s have a son, Romeo. The Capulet’s have a daughter, Juliet.
  2. Romeo and Juliet talk and decide to get married.
  3. He is still angry with Romeo and wants to fight him.
  4. Romeo doesn’t want to fight.
  5. Juliet goes to Friar Lawrence for help.
  6. He hears that Juliet is dead!

October

17.10.16

Դասը՝ <>/ էջ 73-75/ կարդալ, պատմել: Վարժ, 13 /բանավոր ասեք ճիշտ է, թե սխալ/, վարժ. 14 /նախադասությունները ճիշտ հերթականությամբ դասավորիր/, վարժ. 15 /բանավոր պատասխանել հարցերին/

10.10.16

Կարդա այս տեքստը ՝ The princess and the dragon, գրիր տեքստի ներքևում գրված առաջադրանքները: Լրացրո՛ւ այս թերթիկը: Սովորիր անծանոթ բառերը:

Դիտեք ֆիլմը

September

05.10.16

Դասարանում թարգմանել ենք Մ. Վահանի <<Մեր թաղը>> և մաթեմատիկական առաջադրանքներ # 3 տեղադրեք բլոգներում:

Վերիշագինա դաս. /էջ 59/ Whose diary is it? տեքստը կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը, ովքեր կարող են թող պատմեն: 

03.10.16

Դասը էջ 50, վարժ. 7 կարդալ, թարգմանել, սովորել նոր բառերը, մտածեք արդյոք կուզենայիք աշխարհը այդ աստիճան փոխվեր: 46 էջի վրա կան հետևյալ թեմաները` Daily Life, Food, Nature, Clothes, Holidays, Seasons, Family, ընտրեք ձեր նախընտրած թեման և մի քանի նախադասությամբ գրեք թեմայի շուրջ:

28.09.16

Դասը` The Grasshopper and the Ant  /էջ 44-45/ կարդալ, սովորել և այս դասի բառերը և նախորդ դասի բառերը:

26.09.16 /Lesson 1/

Գուշակիր երկիրը – Guess the country

——- is a large country in Europe. It is bordered by both the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean.

There are mountains in parts of ——. Some mountains are snow-capped
all year round.——- highest mountains are the ——-Alps and Jura Mountains, bordering Italy and Switzerland, and the Pyrénées, along the frontier with Spain.

The highest mountain is Mont Blanc in the ——Alps. It rises to 4,807m . Mount Blanc is also the highest peak in the whole of Europe.

More than 350 kinds of cheese are made in ——


Symbols such as the Eiffel Tower, the Louvre, the Cathedral of Notre Dame, the Latin Quarter, Montmartre, and the Georges Pompidou Center make ——- one of the most visited places in the world.

The Louvre is one of the largest art museums in the world. Some of the paintings exhibited there are from the ——-artists Monet, Cezanne, and Renoir.

 Fmous ——— Peopl

Claude Monet (1840-1926)
Artist: The leading member of the Impressionist painters. His most famous painting is the “Water-lilies” which he painted in the elaborate /մշակել/ garden he had made for himself.

Alexandre Dumas (1799-1850)
Author: He wrote the two well known adventure classics “The Three Musketeers” and “The Count of Monte Cristo”.

Victor Hugo (1802-1885)
Author: He wrote the well known novel “The Hunchback /կուզիկ/ of Notre Dame” and in 1862 the epic novel “Les Miserables” .

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Author: The author of “The little Prince” (Le Petit Prince)

eanne d’Arc Joan of Arc (1412-1431 approx.)
Warrior /ռազմիկ/ : The  national heroine who led the resistance /դիմադրություն/to the English invasion /ներխուժում/ of ——-.

Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Emperor: A famous ——- general who became Emperor of ——- in the aftermath / հետևանք/of the —— Revolution.

Gustave Eiffel (1832-1923)
Engineer : He designed and built the Tower in ——- in 1889.

19-23

Lesson 2

Դասը՝  <> կարդա, սովորիր նոր բառերը:

Առաջադրանք  1

Գրիր հետևյալ բառերի հակառակ իմաստը

north, huge, people, live, old, city, built

Առաջադրանք  2

Կրկնում ենք Անցյալ ժամանակաձևը /Past Tense/ 

  • գրիր այս բառերի անցյալ ձևերը՝ make, live, come, call, are, is
  • գրիր հետևյալ նախադասությունները անցյալ ժամանակով
  1. Two million people live there.

       2. There are huge rocks.

       3. Welsh is one of the oldest languages in Europe. 

Առաջադրանք  3

Կրկնում ենք ածականները /The Adjectives/ տեքստում կա՞ն ածականներ, որոնք են, գրի՝ր

Լրացրու այս թերթիկը / reading-practice-the-uk-worksheet-v2 / պատասխանիր հաևցերին:

Lesson 1

Լրացուցիչ աշխատանք.  շարունակում ենք մաթեմատիկական առաջադրանքների թարգմանությունները, այս անգամ կթարգմանենք այս առաջադրանքը՝ puzzle 2

13-16

Lesson 1

Վերիշագինա դաս. /էջ 37-38/ վարժ. 6, կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը, պատասխանել հարցերին /բանավոր/Վերիշագինա դաս. /էջ 37-38/ վարժ. 6, կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը, պատասխանել հարցերին /բանավոր/

5-2 grade  Նախագիծ՝ <<Մաթեմատիկա+Անգլերեն>> նախագծի շրջանակներում թարգմանում են հետըյալ առաջադրանքը՝ http://www.indiabix.com/puzzles/number-puzzles/

<<Մեր թաղը>> նախագծի շրջանակներում ընտրում և թարգմանում ենք սովորողների /այս անգամ Լևոն Ղալամքարյանի/  պատումները իրենց թաղի, բակի մասին:

Lesson 2

Դասը՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 31-32/ վարժ. 7.8 Do you know…? Գիտե՞ս արդյոք.. վերնագրով կարդացեք, դասարանում կքննարկենք:

05-09

Lesson 3

Դասը՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 31-32/ վարժ. 7.8 Do you know…? Գիտե՞ս արդյոք.. վերնագրով կարդացեք, դասարանում կքննարկենք:

Lesson 2

Դասը՝ Վերիշագինա 4 դասագրքից վարժ. 6, էջ 6 լավ կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը և սովորել:

/դասագիրքը ներբեռնեք համակարգիչների մեջ և մի մոռացեք սովորել/

Անծանոթ բառեր

plant-բուjս

ski- դահուկներով սահել, դահուկ

skate-չմուշկներով սահել, չմուշկ

celebrate-տոնել

different- տարբեր

Lesson 1

Պատմել <> տեքստը: