4-2

December

19.12-23.12

Դաս երկրորդ

Classwork activity՝ աշխատանք բլոգների հետ։

Home task՝ Merry Christmas and Happy New Year

Դաս առաջին

Classwork activity՝ Revision

Home taskՎերիշագինա դաս. /էջ 154/ <<New Year>> պատմել։

Ուղարկում եք Ամանորյա  էլ. բացիկները

12.12-16.12

Դաս երկրորդ

Classwork activity՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 147/ <> part 1 և  / էջ 151/ part 2 տեքստերի քննարկում, Նոր Տարվա մասին զրույցներ։

Home task՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 147/ <> part 1 և  / էջ 151/ part 2 տեքստերը պատմել։

Ավարտեք էլ. բացիկները, տեղադրեք բլոգներում և ուղարկեք ինձ։

Դաս առաջին

Classwork activity՝Վերիշագինա դաս. /էջ 147/ <> part 1 և  / էջ 151/ part 2 տեքստերի քննարկում, Նոր Տարվա մասին զրույցներ։

Home task՝ ավարտեք դասարանում սկսած աշխատանքը՝ <<My New Year>> << My Christmas Day>> <<My Happy Holidays>> վերնագրով։

05.12-09.12

Դաս երկրորդ

Classwork activity՝ Կարդում ենք տեքստը՝  անցյալ ժամանակով։

Home task՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 147/ <> part 1 և  / էջ 151/ part 2 կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անծանոթ բառեր

Square-հրապարակ

send-ուղարկել

decorate-զարդարել

before-նախքան

relative-հարազատ, բարեկամ

different-տարբեր

country-երկիր

greeting cards-շնորհավորական բացիկներ

Eve-նախօրյակ

stocking-գուլպա

colored lights-գունավոր լույսեր

Լրացուցիչ աշխատանք՝ բառերը գրեք անցյալ ժամանակով

Դաս առաջին

Classwork activity՝ <> կարդալ, թարգմանել, քննարկել։

Home task` <> տեքստը գրել անցյալով և կարդալ։

Անկանոն բայեր /տեղադրեք բլոգներում/

Պատրաստվում եք քննարկելու կարդացած հեքիաթը այս գրքից։

November

29.11.16

Classwork activity` Past Tense-Անցյալ Ժամանակ

Home task` Վարժ. 9, էջ 125 կարդալ, տեքստից դուրս գրել անցյալով գրված բայերը։

Լրացուցիչ աշխատանք՝ վարժ. 1, վարժ. 2 / գրեք բայերի անցյալ ձևերը, օրինակ՝ play-played, cry-cried/: 

22.11.16

Classwork activity` Past Tense-Անցյալ Ժամանակ

Home task` գրեք հետևյալ առաջադրանքները՝ վարժ. 1, վարժ. 2

17.11.16

Classwork activity`  Past Tense-Անցյալ Ժամանակ

Home task` Վերիշագինա դաս. էջ՝ 123, վարժ. 1, 2 կարդալ:

Տեղադրեք was, were

 1. I ……a student.
 2. We …….teachers.
 3. She ………ten last year.
 4. They …………at home yesterday.
 5. He …….my best friend.

Home task`

15.11.16

Classwork activity` Revision

Home task` Present Simple գրեք այս վարժությունները

10.11.16

Classwork activity  living-room, Every day life

Home task` <> էջ 28 պատմել Every day life նայեք նկարներին ,  գտեք համապատասխան բառերը և գրեք հենց հիմա-ով:

Լրացուցիչ աշխատանք Round up գիրք

էջ 43, վարժ. 10 /գրեք ներկա շարունակական ժամանակով՝ հենց հիմա/

էջ 45, վարժ. 2 /հիշում ենք չէ, որ he, she, it- դեպքում վաելանում է -s- -es- վերջավորությունը:

08.11.16

`Գասպարյան գրքից էջ  <> էջ 28:

Անծանոթ բառեր

weekend-հանգստյան օրեր

kitchen-խոհանոց

tasty-համեղ

grow-աճեցնել

vegetable-բանջարեղեն

letter-նամակ, տառ

know-իմանալ

write-գրել

03.11.16

Home taskԳասպարյան գրքից էջ 20 վարժ . 1,3,4 /դասարանում բանավոր կատարել ենք/

Լրացուցիչ աշխատանք՝ Round up  գիրք վարժ. 5 էջ 40, վարժ. 7 էջ 41, վարժ. 9 էջ 42,

01.11.16

Classwork activity` կրկնություն, աշխատանք Round up գրքից:

Home task`  պատմել /ովքեր կարող են/  Գասպարյան գրքից էջ՝ 17 <> տեքստը, տեղադրել բլոգներում <>, <> պատմությունները:

October

19.10.16

Դասը՝ Գասպարյան գրքից էջ՝ 17 <>,   /գիրքը չեք գնում, չեք տպում/ կարդալ, սովերել անծանոթ բառերը: Ըստ տեքստի գրեք ձեր ընտանիքի մասին, ին՞չ եք անում ամեն երեկո, ին՞չ նախասիրություն ունեք:

Անծանոթ բառեր

Living-room-հյուրասենյակ

picture-նկար

cosy-հարմարավետ

to gather-հավաքվել

in front of-առջևում

sofa-բազմոց

armchair-բազկաթոռ

soap-opera-սերիալ

newspaper-թերթ

carpet-գորգ

hobby-նախասիրություն

18.10.16

Դասը՝ էջ 111, <> տեքստը կարդալ: Գրել էջ 113 Puzzle Time / աղյուսակից գտիր 14  քեզ ծանոթ բառ, էջ 117 վարժ. 9 /պատասխանել հարցերին, դասարանում բանավոր կատարել ենք/ 

Լրացուցիչ աշխատանք՝ Round up գիրք էջ 38 վարժ. 1 / բային ավելացնում եք -ing- մասնիկը, էջ 39, վարժ.2/ընտրում եք համապատասխան օժանդակ բայը/,վարժ. 3 /ավելացնում եք not-ոչ մասնիկը/ ,վարժ 4 /նայելով նկարին գրում եք, թե այս պահին ինչ են անում, նկարների վերևում բառերը գրված են/

13.10.16

Դասը՝ նույնն է՝ էջ 107, վարժ. 7 լավ կարդալ /ովքեր կարող են պատմել սովորեն/

Լրացուցիչ աշխատանք

Round up էջ 10, վարժ. 14,15,16

Հիշում եք չէ, որ can-նշանակում է կարողանալ

վարժ. 14 բառը ճիշտ դասավորելով ստացեք նախադասություն

վարժ. 15.16 պատասխանեք հարցերին

11.10.16

Դասը՝ էջ 107, վարժ. 7 կարդացեք և համապատասխան վերնագիր ընտրեք:

Լրացուցիչ աշխատանք Round up էջ 7, վարժ. 9,10

վարժ. 9  /բառերը հերթականությամբ դասավորիր և ստացիր նախադասություն/

վարժ. 10 /նայելով նկարներին, պատասխանիր հարցերին/

Բառերը ճիշտ դասավորիր ստացիր նախադասություն

06.10.16

Դասը՝  <> /էջ 99/ կարդալ, պատմել, սովորել նոր բառերը: Պատասխանել վարժ. 10-ի հարցերին /դասարանում բանավոր քննարկել ենք/

Անծանոթ բառեր

come up- մոտենալ

room-սենյակ

busy- զբաղված

Հետևյալ նախադասությունները դարձրեք ներկա շարունակական /հենց հիմա/

հիշեք, որ բայի -s-տառը հենց հիմա-ի ժամանակ վերանում է

օրինակ՝ I read a book. I am reading a book. He plays tennis. He is playing tennis.

 1. I  watch TV.
 2. She cleans the room.
 3. They have dinner.
 4. We  swim in the swimming pool.
 5. He opens the door.

04.10.16

Դասը` Վերիշագինա դաս. /էջ 90/ <>կարդալ, սովորել նոր բառերը:

Շատ գոհ եմ Հայկից, Սոսից մյուսներից դժգոհ եմ: Անծանոթ բառերը գրում ենք, որպեսզի սովորենք, իմանանք նոր բառեր, ոչ թե գրենք ու մոռանանք դրանց մասին: 

September

29.09.16

Դասը  նույնն է, լավ կարդալ:

Տեղադրիր ` is, am, are համապատասխան տեղերում:

 1. He…… speaking.
 2. I …… telling the story.
 3. She……..walking.
 4. They…..reading books.
 5. You………writing a letter.
 6. I …….sleeping now.
 7. He …….playing football.

27.09.16

Տեքստ՝  <> /էջ 84-85/  կարդալ, սովորել նոր բառերը:
Սիրել’ի սովորողներ այսօր երեկոյան ժամը  19:00 անգլերենի ֆլոշմոբն է, մասնակցությունը պարտադիր է:
as……as-այնքան որքան
perhaps- հավանաբար

19-23

Lesson 2

Պատասխանելով հետևյալ հարցերին, կարող եք պատմել տեքստը:

 1. Who is Flop?
 2. Where does he live?
 3. How many friends does he have? /ինչքան/
 4. When does he take a shower or swim?
 5. What do they usually do after breakfast?
 6. What do they decide to do one day? /decide-որոշել/
 7. Do the frog fly with them?
 8. What happened to the  frog?/ happen-պատահել/

Լրացուցիչ աշխատանք. տեղադրեք am, is, are

Տեքստի մեջ տեղադրիր հետևյալ բառերը և ստացիր նոր պատմություն/ տեղադրիր բլոգում/

/friends, cat, rabbit, Abby, forest-անտառ, swim, usually, chess-շախմատ, run, sing-երգել/

The ….. lives in a ….  She is a big……..Her name is ……….She has a friend. It is a ……. They like to ………and skip. After breakfast they ………play …….. They like to ….. and ……They are very good ……….

Lesson 1

Դասը՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 74/  <> կարդալ, սովորել  նոր բառերը: Գրել <> /էջ 75/ իրար կողք գրել նույն հնչողությամբ բառեր՝ why-bye:

Լրացուցիչ աշխատանք

Կրկնենք to be verb-ը / I am…Ես եմ, You are…Դու ես, he, she, it…is Նա է/

Առաջադրանք 1 / տեղադրեք am, is, are/ am-is-are-1

Առաջադրանք 2       am-is-are-2

13-17

Lesson 2

Դասը՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 68/ <> տեքստը կարդալ: Գրել վարժ. <>  /էջ 49 ընդգծված տառերը փոխելով ստացիր նոր բառ/

Lesson 1

Դասը՝ Վերիշագինա գիրք. /էջ 55-56, վաևժ. 8/ կարդալ, սովորել նոր բառերը,  տեքստը չունի վերնագիր -title, մտածեք համապատասխան վերնագիր:

Վարժ. Puzzle time /էջ 21/ դասարանում բանավոր կատարել ենք/ գտեք նման կարդացվող բառերը և գրեք

օրինակ՝ toy-boy

05-09

Lesson 2

Դասը՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 18/ Where is Pam? տեքստը կարդալ /դասարանում թարգմանել ենք/

Lesson 1

Դասը՝ Վերիշագանի 3 դասագիքի էջ 7 <> տեքստնը, լավ կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը /դասարանում գրել ենք/ :