4-1

December

19.12-23.12

Դաս երկրորդ

Classwork activity՝ աշխատանք բլոգների հետ։

Home task՝ Merry Christmas and Happy New Year

Դաս առաջին

Classwork activity՝ Revision

Home taskՎերիշագինա դաս. /էջ 154/ <<New Year>> պատմել։

Ուղարկում եք Ամանորյա  էլ. բացիկները

12.12-16.12

Դաս երկրորդ

Classwork activity՝ <<My New Year>> << My Christmas Day>> <<My Happy Holidays>> թեմաների քննարկում։

Home task՝ գրեք այս առաջադրանքը /դարձրեք անցյալ/

Դաս առաջին

Classwork activity՝Վերիշագինա դաս. /էջ 147/ <> part 1 և  / էջ 151/ part 2 տեքստերի քննարկում, Նոր Տարվա մասին զրույցներ։

Home task՝ ավարտեք դասարանում սկսած աշխատանքը՝ <<My New Year>> << My Christmas Day>> <<My Happy Holidays>> վերնագրով։

05.12-09.12

Դաս երկրորդ

Classwork activity՝ Յուրաքանչյուր սովորող պատմում է իր կարդացած հեքիաթը՝ այս գրքից։

Home task՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 147/ <> part 1 և  / էջ 151/ part 2 կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անծանոթ բառեր

Square-հրապարակ

send-ուղարկել

decorate-զարդարել

before-նախքան

relative-հարազատ, բարեկամ

different-տարբեր

country-երկիր

greeting cards-շնորհավորական բացիկներ

Eve-նախօրյակ

stocking-գուլպա

colored lights-գունավոր լույսեր

Լրացուցիչ աշխատանք՝ բառերը գրեք անցյալ ժամանակով

Անծանոթ բառեր

accuse-մեղադրել, arrive-ժամանել, decide-որոշել,  escape-  փախուստ, փախչել, puzzle-վարանել, տարակուսել,   receive-ստանալ,   revise-վերանայել,   survey-ուսումնասիրել,  waste-վատնել

Դաս առաջին

Classwork activity` Դասարանում գրել ենք <> վերնագրով պատմություն։

Home task`Պատրաստվում եք քննարկելու կարդացած հեքիաթը այս գրքից։

Անկանոն բայեր /տեղադրեք բլոգներում/

November

29.11.16

Classwork activity` Past Tense-Անցյալ Ժամանակ

Home task`վարժ. 1, վարժ. 2, վարժ. 3 /ավելացրեք -ed-մասնիկը/

23.11.16

Classwork activity` Past Tense-Անցյալ Ժամանակ

Home task` վարժ. 1, վարժ. 2 / գրեք բայերի անցյալ ձևերը, օրինակ՝ play-played, cry-cried/: Նախորդ դասը պատմել։

22.11.16

Classwork activity` Past Tense-Անցյալ Ժամանակ

Home task` Վարժ. 9, էջ 125 կարդալ, տեքստից դուրս գրել անցյալով գրված բայերը։

16.11.16

Classwork activity` Past Tense-Անցյալ Ժամանակ

Home task` գրեք հետևյալ առաջադրանքները՝ վարժ. 1, վարժ. 2

15.11.16

Classwork activity` Past Tense-Անցյալ Ժամանակ

Home task` Վերիշագինա դաս. էջ՝ 123, վարժ. 1, 2 կարդալ:

Տեղադրեք was, were

 1. I ……a student.
 2. We …….teachers.
 3. She ………ten last year.
 4. They …………at home yesterday.
 5. He …….my best friend.

09.11.16

Home task` `Գասպարյան գրքից էջ  տեքստ՝ <> էջ 28 պատմել:

Լրացուցիչ աշխատանք Round up գիրք

էջ 43, վարժ. 10 /գրեք ներկա շարունակական ժամանակով՝ հենց հիմա/

էջ 45, վարժ. 2 /հիշում ենք չէ, որ he, she, it- դեպքում վաելանում է -s- -es- վերջավորությունը:

8.11.16

Classwork activity` աշխատանք Round up գրքից

Home task `Գասպարյան գրքից էջ  20 վարժ. 1,3,4 /դասարանում բանավոր կատարել ենք/, տեքստ՝ <> էջ 28:

Անծանոթ բառեր

weekend-հանգստյան օրեր

kitchen-խոհանոց

tasty-համեղ

grow-աճեցնել

vegetable-բանջարեղեն

letter-նամակ, տառ

know-իմանալ

write-գրել

01.11.16

Classwork activity` /Present tense vs Present Continuous tense/

Home task` Round up գիրք վարժ. 5 էջ 40, վարժ. 7 էջ 41, վարժ. 9 էջ 42, նաև կիսատ աշխատանքները /Աշնան մասին/ ավարտեք և ուղարկեք ինձ:

Հովհաննիսյան Դավիթը չի աշխատում

31.11.16

Classwork activity` թարգմանելու ենք իրենց գրած շարադրություները աշնան մասին:

Home task` պատմել /ովքեր կարող են/  Գասպարյան գրքից էջ՝ 17 <> տեքստը, տեղադրել բլոգներում <>, <> պատմությունները:

October

19.10.16

Դասը՝ Գասպարյան գրքից էջ՝ 17 <>,   /գիրքը չեք գնում, չեք տպում/ կարդալ, սովերել անծանոթ բառերը: Ըստ տեքստի գրեք ձեր ընտանիքի մասին, ին՞չ եք անում ամեն երեկո, ին՞չ նախասիրություն ունեք:

Անծանոթ բառեր

Living-room-հյուրասենյակ

picture-նկար

cosy-հարմարավետ

to gather-հավաքվել

in front of-առջևում

sofa-բազմոց

armchair-բազկաթոռ

soap-opera-սերիալ

newspaper-թերթ

carpet-գորգ

hobby-նախասիրություն

18.10.16

Լրացուցիչ աշխատանք՝ Round up գիրք էջ 38 վարժ. 1 / բային ավելացնում եք -ing- մասնիկը, էջ 39, վարժ.2/ընտրում եք համապատասխան օժանդակ բայը/,վարժ. 3 /ավելացնում եք not-ոչ մասնիկը/ ,վարժ 4 /նայելով նկարին գրում եք, թե այս պահին ինչ են անում, նկարների վերևում բառերը գրված են/

12.10.16

Դասը՝ էջ 111, <> տեքստը կարդալ: Գրել էջ 113 Puzzle Time / աղյուսակից գտիր 14  քեզ ծանոթ բառ, էջ 117 վարժ. 9 /պատասխանել հարցերին, դասարանում բանավոր կատարել ենք/ 

Լրացուցիչ աշխատանք

Բառերը ճիշտ դասավորիր ստացիր նախադասություն /ներքևում գտեք Game բառը սեղմեք և կատարեք առաջադրանքը/

11.10.16

Դասը՝ էջ 107, վարժ. 7 կարդացեք և համապատասխան վերնագիր ընտրեք:

Լրացուցիչ աշխատանք Round up էջ 7, վարժ. 9,10

վարժ. 9  /բառերը հերթականությամբ դասավորիր և ստացիր նախադասություն/

վարժ. 10 /նայելով նկարներին, պատասխանիր հարցերին/

05.10.16

Դասը՝  <> /էջ 99/ կարդալ, պատմել, սովորել նոր բառերը: Պատասխանել վարժ. 10-ի հարցերին /դասարանում բանավոր քննարկել ենք/

Անծանոթ բառեր

come up- մոտենալ

room-սենյակ

busy- զբաղված

Հետևյալ նախադասությունները դարձրեք ներկա շարունակական /հենց հիմա/

հիշեք, որ բայի -s-տառը հենց հիմա-ի ժամանակ վերանում է

օրինակ՝ I read a book. I am reading a book. He plays tennis. He is playing tennis.

 1. I  watch TV.
 2. She cleans the room.
 3. They have dinner.
 4. We  swim in the swimming pool.
 5. He opens the door.

(Այսօր գրեթե բոլորից շատ գոհ եմ, ապրե՜ք)

04.10.16

Դասը՝  Վերիշագինա դաս. /էջ 90/ <> փորձում եք պատմել, գոնե մի փոքր մասը:

September

28.09.16

Դասը` Վերիշագինա դաս. /էջ 90/ <>կարդալ, սովորել նոր բառերը:

Տեղադրիր ` is, am, are համապատասխան տեղերում:

 1. He…… speaking.
 2. I …… telling the story.
 3. She……..walking.
 4. They…..reading books.
 5. You………writing a letter.
 6. I …….sleeping now.
 7. He …….playing football.

19-23

Դասը՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 74/  <> կարդալ, սովորել  նոր բառերը: Գրել <> /էջ 75/ իրար կողք գրել նույն հնչողությամբ բառեր՝ why-bye:

Լրացուցիչ աշխատանք

Կրկնենք to be verb-ը / I am…Ես եմ, You are…Դու ես, he, she, it…is Նա է/

Առաջադրանք 1 / տեղադրեք am, is, are/ am-is-are-1

Առաջադրանք 2       am-is-are-2

13-17

Lesson 2

Դասը՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 68/ <> տեքստը կարդալ: Գրել վարժ. <>  /էջ 49 ընդգծված տառերը փոխելով ստացիր նոր բառ/

Lesson 1

Դասը՝ Վերիշագինա գիրք. /էջ 55-56, վաևժ. 8/ կարդալ, սովորել նոր բառերը,  տեքստը չունի վերնագիր -title, մտածեք համապատասխան վերնագիր:

Վարժ. Puzzle time /էջ 21/ դասարանում բանավոր կատարել ենք/ գտեք նման կարդացվող բառերը և գրեք

օրինակ՝ toy-boy

05-09

Lesson 2

Դասը՝ Վերիշագինա դաս. /էջ 18/ Where is Pam? տեքստը կարդալ /դասարանում թարգմանել ենք/

Lesson 1

Դասը՝ Վերիշագանի 3 դասագիքի էջ 7 <> տեքստնը, լավ կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը /դասարանում գրել ենք/ :

Advertisements