September

17-21

Օրվա ոտանավորը

Autumn is yellow

Autumn is Bright

Autumn is colorful

Autumn is nice.

Սովորում ենք խոսել աշնան մասին, ինչ կարող ենք անել աշնանը, ինչ կարող ենք հագնել, ինչ ուտել, արդյոք սիրո՞ւմ ենք աշունը, իսկ եթե ոչ ,ինչ՞ու:

10-14

Լսել և սովորել ենք այս երգը, կարողանում ենք ասել

Կիրակի օրը ես կարող եմ գիրք կարդալ: I can read on Sunday.

Երկուշաբթի ես կարող եմ հեծանիվ վարել: I can ride a bike on Monday. և այլն:

Սովորել ենք Yes, I can

19-07

Games

1 game, 2 game, 3 game, 4 game, 5 game

One, two, three /poem/

Weather song

Hello, what’s your name?

How are you today?

How old are you?

Good morning

Wake up

Fun action song

Healthy song /fruits and vegetables/

Open shut them

Game for students` Animals

Days of the week and fruits

I can, no I can’t

My house

Animals sounds

Կրկնում ենք տառերը

13-16

Այսօր

  • կրկնել ենք <>
  • սովորել ենք  in- մեջ, on-վրա, under-տակը բառերը
  • կազմել ենք բառակապակցություններ, այնուհետ նախադասություններ, օրինակ

two books, my bag, I have- և   I have two books in my bag. The pen is on the desk.

Տանը լսեք՝ Where is it?    School things. Talking flashcards

Կրկնել ենք անցած թեմաները, զգացողությունները, խաղացել ենք <<Գուշակիր բառը>> խաղը:

Այս շաբաթվա թեման <<Դպրոցական իրեր>> <> է:

1 song

Fruit talking flashcards

Կրկնություն

Երգ՝ Hello, how are you today?

Կրկնել ենք անցածը, սովորել ենք մանդարին-tangerine, թուզ- fig մրգերը, սովորել ենք հաշվել մինչև 20-ը /լսեք և կրկնեք թվերը/ զգացողություններ՝ ես հոգնած եմ- I am tired,  ես սոված եմ- I am hungry:

Երկխոսություն

What do you like? I like…..

Feelings song for kidsFeelings song for kids

How are you? I am hungry. I want to eat. I am tired. I want to sleep.

Let’s count to 10 song /2-2/

ABC alphabet

Կրկնություն՝ թվեր, գույներ, կենդանիներ

Երգ՝ The big numbers song

Ոտանավոր՝ A mouse and a cat

Ոտանավոր՝ Good morning

Երգ՝ Good morning

Ուսուցողական ֆիլմ՝ What’s your name?

Իմ ընտանիքը՝ բառեր, բառակապակցություններ, Ես ունեմ…..

Ուսուցողական ֆիլմ՝ My family

Advertisements