November

 

28.11-02.12

Classwork activity՝ Սովորում ենք A, N, T տառերը։

Home task` Լսեք այս երգերը՝ Letter A, Letter A a song, Letter N, Letter N n song, Letter T, Letter T t song

Խաղացեք այս խաղը և կրկնեք տառերը։

Կրկնեք տառերը

ABC games` 1, 2, 3

Այսօր սովորել ենք Bb և Ll տառերը, լրացրել ենք գիրք տետրի համապատասխան էջերը, տանը ևս աշխատում ենք։

Լսեք այս երգերը՝ Letter B song, Letter B b , Letter L song, Letter L l

Խաղացեք տառերի  խաղերը՝ A a, N n, T t, B b, L l

21.11-25.11

Classwork activity` Շաբաթվա թեման՝ խաղեր /ներսի և բակային/

Շաբաթվա երգերը և ֆիլմերը՝ Երգ 1, երգ 2, երգ 3

14.11-19.11

Classwork activity`  շաբաթվա թեման Ժամերը:

Շաբաթվա երգը՝ What time is it?

07.11-11.11

Classwork activity-  շաբաթվա թեման ՝<<Իմ սիրած ուտելիքը>>, <<Իմ սիրած հյութը>>

երկխոսություն՝ What food do you like? _ I like…..

What juice do you like? _ I  like……

կամ What do you like to eat?   What do you like to drink?

Շաբաթվա արտահայըությունները՝ to have breakfast, to have dinner, to have supper

Շաբաթվա երգերը՝ Learn Food, Learn Drinks

31.10-04.11

Classwork activity

Food games- 1, 2

Fruit games- 3, 4

Drinks games- 5, 6

-ամենօրյա գործունեություն, հարց տալ, պատասխանել հարցերի /What do you do in the morning? I wake up, I brush my teeth…./

հաց-bread

կարագ-butter

մեղր-honey

կաթ-milk

թեյ-tea

պանիր-cheese

հյութ-juice

ուտել-eat

խմել-drink

կազմում ենք նախադասություններ՝ I eat bread and butter for my breakfast. I drink tea…..

Շաբաթվա երգ- Wake up

Տառերի կրկնություն