Fabruary

06.02-10.02

Այսօր սովորել ենք Y y  և W w տառերը:  Լսեք տառերի այս երգերը ՝Y y  W W    և նայեք, թե ինչպես են գրվում տառերը՝   W w, Y y :

30.01-03.02

Սովորել ենք M m,  Q q, U u Տառերը: Լսեք տառերի այս երգերը՝ M m, Q q, U u  և նայեք, թե ինչպես են գրվում տառերը՝M m, Q q, U u