December

 

Սովորելու ենք՝ <<Santa Claus>>, <<Winter>>, <<Santa Claus come to our house>>  

Սովորելու ենք  D d, O o,  G g , M m, Uu, S s E e,  Ff, I i, H h, J j E e  P p տառերը։

Գրելու  ենք ՝ Dog -շուն, Fish-ձուկ, Mouse-մուկ, Jeep-մեքենա,

Ստեղծելու ենք էլ. այբբենարաններ

Լսեք այս ֆիլմերը՝ Letter D d, Letter D song, Letter O o, Letter O song, Letter G g, Letter G song

Լսեք այս երգը՝ Hello, reindeer

  1. 10 little Santas
  2. Jingle Bells
  3. The Dancing X-mas tree
  4. Three X-mas trees