4-2

Դասագիրք՝Վերիշագինա 3 ներբեռնեք համակարգիչների մեջ/

22.05

<<All seasons are beautiful>> էջ 293 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

dull-տխուր

leaf- leaves-տերև, տերևներ

wonder-զարմանալ, մտածել

enjoy-վայելել

field-դաշտ

vegetable-բանջարեղեն

tasty-համեղ

Տեքստից ընտրեք 5 նախադասություն և դարձրեք հարցական, ժխտական։

Պատասխանելով հարցերին գրեք փոքրիկ պատում տարվա եղանակների մասին /ըստ տեքստի/։

 • How many seasons are in a year?
 • What is your favorite season? Why?
 • What do you do in each /յուրաքանչյուր/  season?
 • Do you like summer? Why?

15.05-16.05

<<The big Banana and the Little Banana>> էջ 263 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

body- մարմին

short- կարճ, ցածրահասակ

fellow- երիտասարդ

grow-աճեցնել

pineapple-արքայախնձոր

tangerine-մանդարին

02.05

Վարժ․ 11, էջ  256 տեքստը պատմել։

25.04

Վարժ․ 11, էջ  256 կարդալ և վերնագրել։

Անծանոթ բառեր

take care-խնամել

dearly-քնքշորեն

thirsty-ծարավ

throw out-դուրս նետել

at last-վերջապես

ask for-խնդրել

large-մեծ

Տեքստից դուրս գրեք ապառնի ժամանակով նախադասությունները։

15-23

Տեղադրիր Am, is are

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը՝ Complete the sentence, 

Կարդա ՝ A very colorful garden  և ամբողջ տեքստը գրիր անցյալով։

Անծանոթ բառեր

plant- տնկել

sunflower-արևածաղիկ

tulip-կակաչ

favorite-սիրած

bush-թուփ

water fountain-շատրվան

center-կենտրոն

lie down-պառկել

peace-հանգստություն, խաղաղություն

grass-խոտ

10.04

Am, is, are տեղադրեք։

04.04

<<Mother’s birthday>> էջ 250 կարդալ։ Վարժ․ 8 պատասխանել հարցերին։

Անծանոթ բառեր

tomorrow-վաղը

look-նայել, երևալ

early-շուտ, վաղ

cook-եփել, պատրաստել

invite-հրավիրել

could-կարողանալ

03.04

Տեքստից ընտրեք 6 նախադասություն և դարձրեք հարցական և ժխտական։

21.03

էջ 245, վարժ. 10 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

overcoat- վերարկու

ago-առաջ

granny-տատիկ

over there-այնտեղ

A friend in need is a friend indeed.- Իսկական ընկերը երևում է նեղության մեջ։

20.03

էջ 240 վարժ. 7 պատմել

14.02

էջ 240 վարժ. 7 լավ կարդալ և վերնագրել տեքստը։

էջ 241 վարժ. 9 պատասխանել հարցերին։

Անծանոթ բառեր

shirt-վերնաշապիկ

socks- գուլպա

trousers-տաբատ

pocket-գրպան

wonder-զարմանալ, մտածել

quickly-արագ

mottens- ձեռնոցներ

13.03

<<At the shop>> էջ 239 անգիր։

Անծանոթ բառեր

afternoon-կեսօր

change-փոխել

size-չափս

I am sure-Ես համողված եմ

Ըստ տեքստի կազմեք ձեր երկխոսությունը։

07.02

<<Pif >> էջ 225 պատմել։ Վարժ. 12 էջ 227 /ընտրեք ճիշտ տարբերակը/։

Առաջադրանք 1, /ներկա անորոշ/ 2 /ածական/

06.02

Առաջադրանք ՝ 1 /ածականներ/ 2 /ներկա ժամանակ, հիշեք, որ եզակի թվի 3-րդ դեմքի ժամանակ ավելանում է -s-մասնիկը/

27.02

«A Good Idea» էջ 221 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

idea-միտք, գաղափար

mice-մկներ

kitchen-խոհանոց

under-տակը

to get-ստանալ, ձեռք բերել

food-մթերք

can-could-կարողանալ

think-thought- մտածել

quick-արագ

catch-բռնել

buy-գնել

Սովորաբար եթե առարկաները շատացնում ենք ավելացնում ենք -s- կամ -es- ,

plural-nouns-english

բայց կան բացառություններ, որոնք այլ կերպ են ստանում իրենց հոգնակին։ Ահա դրանք՝

9c42835af3c9fdb83a96e9fdddeddb6c chart5-special-plural-nouns_orig

21.02

<<Why Rabbits have got short tails>> պատմել։

Ընթերցանության նյութ՝ կարդացեք  <<The New Puppy>> էջ 5-11 /մաս 1,2,3,4/

Հիշեք՝

adjective-with-degrees-in-urdu-part-of-speech-3-638 download (1)

բայց՝

IRREGULAR+ADJECTIVES+Irregular+Adjective+Comparative+Form

20.02

<<Why Rabbits have got short tails>> էջ 211 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

bigger-ավելի մեծ

tail-պոչ

long- երկար longer-ավելի երկար

buy-գնել

than-քան

old-հին

on the way home-տան ճանապարհին

come up-մոտենալ

run by-մոտով վազել

bit-կծել

a little piece-մի փոքր կտոր

that’s why-ահա ինչու

Հիշեք

big- bigger-biggest ամենամեծ

long- longer-longest ամենաերկար

բայց՝

beautiful- more beautiful- most beautiful ամենագեղեցիկ

13-14

«Gaston» էջ 185 պատմել։

Առաջադրանք /անցյալ ժամանակ, անկանոն բայեր/

Անկանոն բայեր սա ձեզ կօգնի/

07.02

<<The funny animal>> էջ 164 կարդալ, պատմել։

Անծանոթ բառեր

tale-պատմություն

make-պատրաստել

porridge-շիլա

meat balls-մսով կոլոլակ /գնդիկներ/

drink-խմել

go for a walk- զբոսնել

Տեքստից դուրս գրեք բայերը՝ իրենց ներկա և անցյալ ձևերով։

06.02

The dog and the Cat

Լավ կարդալ և մի փոքր հատված անգիր սովորել։

31.01

The dog and the Cat

Once there lived a pussy cat

Who was very fat, he made warm things

For cats and kittens

One fine day a dog came

-Hello, I haven’t got a hat, I am very cold, I want a hat. What do you say?

-O.K, Come on Friday!

On Friday morning the dog came

– “Is it ready, my hat?” And where’s the Cat?”

-He is not at home yet

-Waiting for me, don’t worry. You will get your hat.

-I want my hat, I don’t want to chat

-Come on Friday at three o’clock.

So again the dog came, but there is no cat, no hat

-What hat, we don’t have a hat for you….

-You’re just a thief!”

-And you’re a liar

Things went from bad to worse

Till it got to court

Since that day,

On seeing one, an honest dog

Starts growling at the cat

As if he wants to ask again,

Well, what about my hat?”

The cat just hisses in reply and runs away

So that’s all we want to say.

19.12

Դասարանում գրել ենք <<Winter>> վերնագրով պատում, տեղադրեք բլոգներում և ուղարկեք ինձ։

13.12

էջ 147 վարժ. 9 պատասխանիր հարցերին և սովորիր պատմել։

12.12

<<Christmas>> էջ 147, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

country-քաղաք

weeks-շաբաթներ

some-քանի, որոշ

before-նախքան

to be busy-զբաղված լինել

send-ուղարկել

Greeting cards-շնորհավորական բացիկ

relative-հարազատ

decorate-զարդարել

colored lights-գունավեր լույսե

Eve-նախօրե

stocking-գոгլպա

Նամակ գրեք Ձմեռ Պապին՝ Letter to Santa

սկսիր այսպես՝

Dear Santa

Hello, My name is ………..I am…………….

Պատասխանիր հարցերին՝

What is your favourite holiday?

Why do you like that holiday?

What do you usually do that time?

06.12

«Billy’s birthday» էջ 141 պատմել։

Պատումները՝ «My birthday party» գրում եք և տեղադրում բլոգներում։

Լրացուցիչ աշխատանք՝ past tense /անցյալ ժամանակ/ , present tense/  ներկա ժամանակ/

05.12

«Billy’s birthday» էջ 141 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

yesterday-երեկ

still-դեռ

present-նվեր, ներկա

telegramհեռագիր-

say-ասել

aunt-հորաքույր, մորաքույր

in the afternoon-կեսօր

thank-շնորհակալություն հայտնել

sit, sat-նստել

candle-մոմ

drink, drank-խմել

different-տարբեր

Հիշել՝

Այսօր  Today                     Երեկ  Yesterday

say                                          said

sit                                           sat

drink                                    drank

Այս նախադասությունները գրիր անցյալով /այնուհետ դարձրու հարցական և ժխտական/

 • He gives him a present.
 • They play different games.
 • The children eat the cake.
 • I have a good time.
 • We work hard.
 • She says goodbye.

Պատասխանելով այս հարցերին գրիր փոքրիկ պատում «My birthday party» վերնագրով։

 1. When is your birthday?
 2. What presents do you usually get?
 3. Do you friends come to your birthday party?
 4. Do you have a birthday cake?
 5. Do you have a good time?

29.11

Վերիշագինա դաս. էջ 125 վարժ. 9 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

hungry-սոված

think-մտածել

other-ուրիշ

put-դնել

write-գրել

letter-նամակ

Հիշեք

Այսօր  Today                     Երեկ  Yesterday

have                                     had

eat                                         ate

give                                       gave

take                                       took

think                                    thought

run                                      ran

come                                  came

write                                  wrote

see                                       saw

is                                          was

are                                       were

want                                  wanted

Լրացուցիչ աշխատանք՝

Ընտրեք ճիշտ տարբերակը

 • Today I /have, had/ breakfast .
 • He /eats, ate/ apples yesterday.
 • We always /wrote, write/ letters.
 • Yesterday she /comes, came/ to us.

Ս․ Նարե ծուլանում ես, Էդուարդը, Արենը չեն աշխատում։

28.11

Վերիշագինա դաս. էջ 107, վարժ. 7 կարդալ /պատրաստվել երկխոսության/

Անծանոթ բառեր

today-այսօր

why?-ինչ՞ու

ill-հիվանդ

I would like- Ես կուզենայի

porridge-շիլա

come in-ներս մտնել

Թարգմանիր նախադասությունները

 • I like porridge very much.
 • My brother is ill today.
 • My mother comes in.
 • She likes sweets.
 • I eat apples every day.

Լրացուցիչ աշխատանք ՝էջ 108, վարժ. 9- բառերով կազմել նախադասություններ /put, have, see, say, give, come, go, take, do, can, eat, drink/

22.11

<<When Mum is out>> էջ 95 կարդաալ երկխոսությունը և սովորել անգիր։

Անծանոթ բառեր

out-դուրս

where?-ու՞ր, որտե՞ղ

eat- ուտել

sweets-քաղցրավենիք

supper-ընթրիք

Լրացուցօչ աշխատանք

Էդուարդը, Արենը չեն աշխատում։

21.11

Վերիշագինա դաս. <<Mr. Smith and his son>> էջ 84։

Անծանոթ բառեր

farm-ագարակ

farmer-ագարակատեր

take for a walk- տանել զբոսնելու

soon-շուռով

hare-ճագար, նապաստակ

as   as- այնքան, որքան

over there-այնտեղ

perhaps-հավանաբար

fly-ճանճ

16.11

The Little Dog Wolf 

It is my dog, his name is Wolf. He is brown and white. He is a nice dog. We are friends.

It is his doghouse.

-I want to play. I want to run. Hey, kittens, waf, waf, hello.

-Don’t come to me. We are  afraid of you.

-I don’t hurt you.

-No, no don’t come to me.

-I am sad. I want to play. Hello, chickens. Can we play together?

-Oh, no, you are big.

-You are scary.

-We don’t want to play with you.

-Hey pig, you are as big as I am, can we play?

-Oink, oink. I am not big, I am fat and I don’t want to play, I want to eat.

-No one wants to play with me. I am all alone.

-Hello, dog come and play with me, -says the boy.

-No, I don’t want to play. I want to go home.

There is no place like home.

Անծանոթ բառեր

to be afraid of- վախենալ

sad- տխուր

hurt- վիրավորել, նեղացնել

scary- վախենալու

fat-գեր

alone- մենակ

There is no place like home- տանից լավ տեղ չկա

Չեն աշխատում՝ Էդուարդը, Արենը, Ալենը։

08- 09

The Little Kittens

One day a little red kitten says to his mother.

-Mummy, look at my little paws. 1,2,3,4 what can I do with my 4 little paws?

-You can run with your paws.

-Mummy, look at my two little eyes. 1,2 what can I do with my two little eyes?

-Oh, dear you can see with your eyes.-

-It’s true, I can see you.

-I can see  my mother,

-I can see my friends.

-Mummy, what can I do with my little ears?

-You can hear with your ears.

-Yes, I  can hear a song.

-Mummy, what can I do with my little mouth?

-You can eat a mouse.

– You can eat a banana.

-You  can eat fish,  yummy. I can eat a mouse with my little mouth. I can hear a mouse. I can see a  mouse. And I can catch a  mouse.

Let’s run and catch the mouse.

Կարդացեք և պատրստվեք երկխոսության։

Անծանոթ բառեր

paw-թաթ

It’s true-ճիշտ է

hear-լսել

catch-բռնել

Գրիր <<My pet>> վերնագրով փոքրիկ պատում։

07.11

<<Flop>> part 2 էջ 74, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

another-մեկ ուրիշ

must-պետք է

tell-պատմել, ասել

stick-փայտիկ

other-ուրիշ

remember-հիշել

in the middle- մեջտեղում

to fly-թռնել

to fall down-ընկնել

Լրացուցիչ աշխատանք

25.10

<<Flop>> էջ 68/էլ 71/  պատմել։

24.10

<<Flop>> էջ 68/էլ 71/ կարդալ , պատմել։

Անծանոթ բառեր

ask-հարցնել

tell-պատմել

lake-լիճ

to take a shower-լոգանք ընդունել

only-միայն

leap-frog- թռիչք-գորտ խաղ

Տեքստից դուրս գրեք այն նախադասությունները, որոնցում կան օժ. բայեր՝ am, is are:

17.10

Come play with me  լսեք և կարդացեք։

       Come Play with Me
We can run like the wind.
We can roll in the grass.
We can hop like bunnies.
We can hike in the mountains.
We can swim like dolphins.
We can fish in the lake.
We can sing like birds.
We can ride in the park.
We are best friends.

 

10.10

Դասարանում գրել ենք <<My pet>> «Իմ ընտանի կենդանին» վերնագրով փոքրիկ պատում, նկարեք և տեղադրեք բլոգներում։

04.10

<<Scotty>> էջ 32, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

puppy- շան ձագ

clever-խելացի

fall out-դուրս ընկնել

when-երբ

near-մոտ

when-երբ

run-վազել

Իսկ դու ունես սիրած գիրք, գիրր այդ մասին՝  <<My favorite book>>

03.10

<<At the weekend>> էջ 28, դասը նույնն է։

Լրացուցիչ աշխատանք

 

27.09

<<At the weekend>> էջ 28, կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անծանոթ բառեր

weekend-հանգստայն օրեր

usually-սովորաբար

work-աշխատել

today-այսօր

busy-զբաղված

kitchen-խոհանոց

to make a cake- խմորեղեն պատրաստել

always-միշտ

tasty-համեղ

to grow-աճեցնել

vegetable-բանջարեղեն

room-սենյակ

at the table-սեղանի մոտ

letter-նամակ, տառ

to know-իմանալ

to read-կարդալ

Ըստ տեքստի գրիր ընտանիքիդ մասին <<My family>>:

26.09

Դասը՝ <<In the evening>> էջ 17 պատմել։

Թարգմանիր հետևյալ նախադասոությունները։

Սա իմ հյուրասենյակն է։

Ես գիրք եմ կարդում։

Իմ եղբայրը դիտում է հեռուստացույց։

Հետևյալ նախադասությունները դարձրու հարցական։

It is a school.

He is my brother.

I am a housewife.

They are at home.

20.09

Դասը՝ <<In the evening>> էջ 17, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

living-room-հյուրասենյակ

cosy-հարմարավետ

to gather-հավաքվել

sofa-բազմոց

in front of-առջևում

to watch-դիտել

TV set -հեռուստացույց

soap-opera-սերիալ

armchair-բազկաթոռ

newspaper-թերթ

to read-կարդալ

carpet-գորգ

hobby-նախասիրություն

Թարգմանեք նախադասությունները:

I play computer games.

She likes to read books.

It is a newspaper.

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը։

She is/am a schoolgirl.

I are/am a doctor.

They is/are my parents.

He am/is 10.

19.09

Դասը՝ վարժ. 9, էջ 6 պատմել։

Լրացուցիչ աշխատանք

 Նախադասությունները դարձրեք հարցական

Օրինակ.՝ I am a teacher. Am I a teacher? I am not a teacher.

You are a doctor. Are you a doctor? You are not a doctor.

He is a schoolboy. Is he a schoolboy? He is not a schoolboy.

 1. I am a housewife.
 2. She is at home.
 3. He is my brother.
 4. They are students.
 5. We are in our garden.

 

13.09

Դասը՝ վարժ. 9, էջ 6 կարդալ, սովորել նոր բառերը և գրել ճիշտ տարբերակը։

Անծանոթ բառեր

Every day- ամեն օր

Get up- արթնանալ

Do, does- անել, կատարել

Morning exercises –առավոտյան նախավարժանք

Make- Պատրաստել

Clean- Մաքրել

Wash- լվացվել

To dress- հագնվել

After- հետո

12.09

Դասը՝ վարժ. 4, էջ 3  տեքստը փորձում եք պատմել։

Lesson 1

Դասը՝ վարժ. 4, էջ 3, կարդալ, գրել ճիշտ տարբերակը, սովորել նոր բառերը։

Անծանոթ բառեր

Schoolboy-դպրոցական տղա, աշակերտ

Large-մեծ

work-աշխատել

live-ապրել

housewife-տնային տնտեսուհի

office- գրասենյակ

fifteen- 15

make-պատրաստել

clean-մաքրել

Լրացուցիչ աշխատանք  /Հովիկ, Գուրգեն/