3-2

 

Դասագրքեր՝ Գասպարյան 3,

Վերիշագինա 2  մաս 1  , մաս 2 ,

Round up starter

21.05

<<Flop>> էջ 101 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

tell-պատմել, ասել

take a shower-լոգանք ընդունել

only-միայն

վարժ. 8 էջ 102 պատասխանեք հարցերին։

20.05

Վարժ. 7 էջ 91 կարդացեք և վերնագիր մտածեք։

վարժ. 9 էջ 92 բառերը տեղադրեք նախադասությունների մեջ /Հիշեք՝ man-մարդ-men-մարդիկ, woman-կին, women-կանայք, tooth-ատամ, teeth-ատամներ, child-երեխա, children-երեխաներ/

Անծանոթ բառեր

՝get up-արթնանալ, վեր կենալ

time-ժամանակ

what’s the time?-ժամը քանիսն է՞

do-անել, կատարել

exercise-վարժություն

clock-ժամացույց

Ակտիվ մասնակիցներ՝ Էդմոն, Վիկտորիա

14.05

<<Why must I learn English>> էջ 75 պատմել։

13.05

<<Why must I learn English>> էջ 75 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

everything-ամեն ինչ

mark-գնահատական

again-նորից

shame on you-ամոթ քեզ

look up-նայել վերև

don’t be angry-մի բարկացիր

joke-կատակ

why-ինչու

understand-հասկանալ

Դերանուններ

I – ես  me – ինձ  my-իմ

you-դու, դուք     your քո, ձեր

she- նա  her-նրա  hers-նրան /աղջիկ/

he-նա  his -նրա  him-նրան /տղա/

we ժմենք our -մեր   us-մեզ

they-նրանք their-նրանց them-նրանց

Տեղադրեք  our, their, my, her, his, your նախադասություններում։

It is …….bags. /նրանց/

․․․․․name is Ann. /իմ/

․․․․․classroom  is very big and comfortable. /մեր/

I know …..sister. /նրա աղջիկ/

Tom this is ……pen on the table./քո/

Mike goes to the cinema with ……..friends./նրա, իր տղա/

30.04

<<A Bicycle>> էջ 73 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

present-նվեր

I am glad-Ես ուրախ եմ

sports ground-  մարզահրապարակ

watch-դիտել

teeth-ատամներ

Վարժ․ 9, էջ 74 ասեք ճիշտ է, սխալ է կամ չգիտեմ։

Այս նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական։

I can ride a bike.

It is a bicycle.

I am fine.

You have a nice room.

Այսօր գոհ եմ՝ Հ. Հայկից, Տիգրանից, Վիկտորիայից, Վաչեից, Ռուզանից, Գրիգորից, Միսակից, Էդմոնից

29.04

<<Mark is afraid of the dark>> էջ 69 պատմել։

15-23

<<Mark is afraid of the dark>> էջ 69 կարդալ, պատմել։

Անծանոթ բառեր

fly-թռնել

space-տիեզերք

dark-մութ, մթություն

brave-քաջ, խիզախ

to be afraid-վախենալ

must-պետք է

stay-մնալ

without-առանց

there-այնտեղ

էջ 70 վարժ. 9/ պատասխանել հարցերին/

Կազմեք նախադասություններ հետևյալ բառերով՝  brave, to be afraid, must, room, street.

Լրացրեք նախադասությունները can և can not բառերով /որտեղ + է գրում եք can, որտեղ՝   – գրում եք cannot/ 

Լրացրեք նախադասությունները have և has բառերով։ 

Լրացրեք am, is, are

Աշխատանքերը տեղադրում եք բլոգներում։

09.04

<<Why Brother Rabbit and Brother Fox are not Friends>> էջ 65 կարդալ։

Վարժ․ 9, էջ 66 նախադասությունները գրեք ճիշտ հեթականությամբ։

Round up  էջ 42 վարժ․ 3 / հարց տվե և պատասխանեք՝ Has he got a schoolbag? Yes, he has./էջ  43 վարժ․  4 /եթե նախադասությունը հաստատական է, գրեք ժխտական, եթե ժխտական է, դարձրեք հաստատական/

Գոհ եմ՝ Տիգրանից, Էդմոնից, Վիկտորիայից, Լիլիթից, Ռուզանից, Վաչէից

Դժգոհ եմ՝ Գրիգորից, Դավիթից, Հ․Հայկից, Սամվելից

08.04

<<Why Brother Rabbit and Brother Fox are not Friends>> էջ 62 պատմել։

02.04

<<Why Brother Rabbit and Brother Fox are not Friends>> էջ 62 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

corn-հացահատիկ

to work hard-շատ աշխատել

bucket-դույլ

well-ջրհոր

Վարժ․ 9 էջ 63 /կարդացեք և ասեք ճիշտ է, թե՞ ոչ/

Դասին պատրաստ չեն՝ Սուսիկը, Ալեքսը, Ռուզանը, Տարոնը, Դավիթը, Սամվելը

19.03

<<Why Hares have got long ears>> էջ 58, part 4 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

really-իսկապես

teach-սովորեցնել

boast- պարծենալ

lesson-դաս

shake-շարժել, թափ տալ

longer-ավելի երկար

էջ 58 վարժ. 9 կարդացեք նախադասությունները և ճիշտ հերթականությամբ, ըստ իմաստի գրեք։

էջ 60 վարժ. 10 պատասխանեք հարցերին։

18.03

<<Why Hares have got long ears>> էջ 54, part 3 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

tooth-ատամ

gum-մաստակ, ռետին, նաև սոսինձ կարող է լինել

12.03

<<Why Hares have got long ears>> էջ 50 , part 2 կարդալ։

Պատասխանել վարժ. 9-ի /էջ 51/ հարցերին։

Տվյալ բառերը / lovely, make bread, eat, come, lake, street/ տեղադրեք համապատսխան նախադասություններում։

They live in a Green …………

I am very hungry and I want to ………….

My mother knows to…………..

When I ………….home I see my friends.

Ducks live near the …………

He children are very……………

Am, Is, are այս բառերը տեղադրեք նախադասություններում։

They ……….my parents. /ծնողներ/

I ……… at school now.

She ………my sister.

We ………hungry.

He ……….very lazy.

You ……..a clever boy.

11.03

<<Why Hares have got long ears>> էջ 46, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

hare- նապաստակ

to be-լինել

what do you want?- Ին՞չ ես ուզում

if-եթե

great-մեծ, հրաշալի

wish-ցանկություն, երազանք

get-ստանալ, ձեռք բերել

 Կազմիր նախադասություններ հետևյալ բառերով։

bird /թռչուն/, see, long ears, wish, one day

06.03

<<My little cousin Ann>> էջ 42/part 2 պատմել։

Առաջադրանք  / տեղադրեք have կամ has/

Հիշեք՝  ( he, she, it -has, we, you, they, I- have)

04.03

<<My little cousin Ann>> էջ 42/part 2/ կարդալ։

Անծանոթ բառեր

do what I say- արա այն ինչ կասեմ

mouth-բերան

again-նորից

Հիշեք՝ I have, you have, we have, they have բայց՝ she has, he has, it has

Round up գրքի էջ 39 վարժ․ 5,6,  էջ 40 վարժ․ 7, 8/ հարց ենք տալիս և պատասխանում, օրինակ՝ Has she got a pen? Yes, she has. կամ No, she hasn’t./

26.02

<<My little cousin Ann>> էջ 39 /part 1 պատմել։

Պատասխանիր հարցերին։

Who is Ann?

Does she have many toys?

What toys does she have?

Why is she in bed?

What does a doctor have?

25.02

<<My little cousin Ann>> էջ 39 /part 1/կարդալ։

Անծանոթ բառեր

cousin-զարմիկ

ill-հիվանդ

if-եթե

things-իրեր

Հետևյալ բառերը ճիշտ տեղադրիր նախադասություններում /always, hungry, ready, tired, give, eat/

I want to………… bread.

The students …….. go to school.

The child is …………

We are ………… for the lesson.

My mother is very …………….now.

My friends …………. me a very nice present. /նվեր/

19.02

<<The Little Red Hen>>      part 4 էջ 35 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

to be tired-հոգնած լինել

it looks great-հրաշալի տեսք ունի

come in-մտնել

eat-ուտել

to be hungry as a hunter- գայլի պես սոված լինել

էջ 36 վարժ. 8 /համաձայն եք, թե ոչ տվյալ նախադասությունների հետ/

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ։

make, lazy, hungry, lake

Round up էջ 27, վարժ. 2/ տեղադրեք am, is, are/ վարժ. 3 /A և B սյունակի բառերը համապատասխանեցրու և ստացիր նախադասություն/ վարժ. 4 /համապատասխանաբար գրիր am not, isn’t, aren’t/

Հիշեք՝

 

 

 

18.02

<<The Little Red Hen>>      part 3էջ 31 պատմել։

Հիշեք 

This is- սա /մոտիկ/

these are – սրանք /մոտիկ/

That is -դա /հեռու/

Those are- դրանք /հեռու/

Round up էջ 33 վարժ. 1, էջ 34 վարժ. 2, 3, էջ 35 վարժ. 4,5

12.02

<<The Little Red Hen>> էջ 31 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

make bread-հաց թխել, պատրաստել

what a pity-ինչ ափսոս է

what’s the matter with you-ի՞նչ է պատահել

lovely-սիրելի

all right-շատ լավ

begin-սկսել

11.02

<<The Little Red Hen>>    էջ 26, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

seed-սերմ

plant-ցանել, տնկել

how-ինչպես

well-լավ

today-այսօր

fine-լավ

lazy-ծույլ

with great pleasure-մեծ հաչույքով

do- անել, կատարել

05.02

<<The Little Red Hen>>  էջ 22, պատմել։

Թարգմանեք այս նախադասությունները։

Նա ունի մեծ ընտանիք։

Ես ունեմ դեղին գնդակ։

Մենք ապրում ենք փոքր փողոցում։

Չեն աշխատում ՝ Ռուզան Ներսեսյանը, Սամվել Աղաջանյանը, Սամվել Ավետիսյանը։

04.02

<<The Little Red Hen>>  էջ 22, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

family-ընտանիք

street- փողոց

swimmer-լողորդ

lake-լիճ

near-մոտ

Նախադսությունները գրեք հարցական և ժխտական ձևերով։

I can draw.

You can write.

She can swim.

Դասին պատրաստ էին միայն Լիլիթը, Վիկան և Վաչեն։

29.01

<<Scotty>> էջ 9 կարդալ, պատմել։

Անծանոթ բառեր

take-վերցնել

put-դնել

schoolbag-դպրոցական պայուսակ

clever-խելացի

fall out-դուրս ընկնել

Այս նախադասությունները դարձրեք հարցական։

Օրինակ՝ I can run. Can I run? I can not run.

 • She can play.
 • We can sing.
 • They can skate.
 • I can swim well.
 • You can dance.

 

21.01

Վերիշագինա դաս. մաս 2 -րդ՝ «Rex and the picture» էջ 6, կարդալ և պատմել։

Թարգմանեք այս նախադասությունները։

Սա մկան նկար է։

Շունը հաչում է։

Աննան նստած է սեղանի մոտ։

15.01

<<The barking dog doesn’t bite>> էջ 118 կարդալ, պատմել։

վարժ. 7, էջ 119 նախադասությունները դասավորել ճիշտ հերթականությամբ։

11.12

,,On the Skating Rink>>էջ 105, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

Skating Rink- սահադաշտ

I’d love to- սիրով, շատ կուզենայի․․․

clumsy- թափթփված

even- նույնիսկ

stand-կանգնել

rogether-միասին

don’t worry-մի անհանգստացիր, մի մտահոգվիր

Հետևյալ նապադասությունները դարձրու հարցական և ժխտական։

 • I am a little girl.
 • He is my friend.
 • They are my sisters.
 • My teacher is kind.
 • We are at school.
 • She ia nine.
 • Ann is a schoolgirl.
 • You are fine.

 

10.12

Նամակ գրեք Ձմեռ Պապին՝ Letter to Santa

Նամակը սկսիր այսպես

Dear Santa

Hello, My name is ………….

ավարտիր այսպես՝

Lots of love

Ann

04.12

<<Bobby Doggy>> էջ 101 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

see-տեսնել

basket-զամբյուղ

on and on- նորից ու նորից

suddenly-հանկարծ

fall down-ընկնել

poor-խեղճ

to have a lot of fun- զվարճանալ

Հետևյալ բառակապակցություններով կազմիր նախադասություններ։

little dog, blue ball, my friend, swimming pool

Բառերը ճիշտ դասավորելով ստացիր նախադասություն։

 • is, a, white, it, grey, and, dog
 • friend, is my, he
 • the, is red, ball, and green
 • want, to, I, with, play, my, toys

03.12

Դասը՝ «Hello, Mike» էջ 98 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

letter-նամակ

know-իմանալ

stadium-ստադիոն

sports ground- մարզասրահ

our-մեր

swimming pool-լողավազան

with great pleasure-մեծ հաճույքով

Թարգմանել հետևյալ նախադասությունները։

Ես սիրում եմ լողալ։

Մենք գնում ենք լողավազան։

Սա իմ ընկերոջ /my friend’s/  նամակն է։

We play football on our sports ground.

I write /գրել/ a letter to my friend.

Ակտիվ մասնակիցներ՝ Վաչե, Գրիքոր, Տիգրան, Տարոն

27.11

<<At Bristol Sports Club>> էջ 90 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

swimmer-լողորդ

to join-միանալ

fan-երկրպագու

club-ակումբ

What games do you play?-ին՞չ խազ ես խաղում

not only-ոչ միայն

team-թիմ

of course-իհարկե

Գրիր փոքրիկ պատում <<My favorite sports game>> վերնագրով։

Օրինակ՝ Hello, my name is ………….My favorite sport is …………….I can play……………but I can’t play…………….

Պատասխանիր հարցերին

 • Is Tanya from a sports family?
 • Do her father and mother play basketball?
 • What games does Tanya play?
 • Does she want to play table tennis?

Աշխատանքները տեղադրում եք բլոգում։

Այսօր գոհ եմ՝ Գրիքորից, Վաչեից, Միսակից, Ալեքսից, Տարոնից, Վիկտորիայից

26.11

Դասը՝ էջ 86 «My Sonny Buuny>> լավ կարդալ։

Round up գրքից լրացրեք էջ 19 վարժ. 5, էջ 20 վարժ. 1,2,3,4 /դասարանում գրել ենք/

20.11

Էջ 83, վարժ. 8       երկխոսությունը սովորել անգիր։

19.11

<<My dog>> էջ 82, սովորել անգիր։ Էջ 83, վարժ. 8 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

And you?-իսկ դո՞ւ

skip-պարան թռնել

Դասին պատրաստ են լինում գրեթե նույն սովորողները՝ Գագիկ, Տարոն, Վիկտորիա, Ալեքս, Տիգրան, Վաչե, Ալիսա, Գրիքոր….

13.11

Դասը՝ <<The funny monkey wants to have a friend>>, էջ 79 կարդալ, մի հատվածը /ձեր նախընտրությամբ սովորել անգիր/

Անծանոթ բառեր

one day-մի օր

see-տեսնել

can’t-չկարողանալ

such-այսպիսի

as a friend-որպես ընկեր

Let’s play-եկ խաղանք

now-հիմա

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

Chita is a little ………./bear, monkey/

Chita is a ……../funny, sad` տխուր/ monkey.

She ……/has, has not got / friends.

She sees a ……../green, blue/ frog.

Dolphin can………/run, jump/

She wants to have the ……../kitten, frog/ as a friend.

Տեղադրիր այս բառակապակցությունները համապատասխան նախադասություններում՝ in an office,  at school, in a plant /գործարան/, in a hospital/ հիվանդանոց/

A teacher works…..

Workers work……..

A businessman works……

Doctors work….

12.11

Դասը՝ էջ 64, վարժ. 6 կարդալ։ 

Սովորում ենք մասնագիտությունները՝

to dance- պարել- dancer- պարող

to sing-երգել – singer-երգիչ

to drive-վարել – driver- վարորդ

to teach-սովորեցնել – teacher- ուսուցիչ

to work-աշխատել-  worker- աշխատող, բանվոր

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները։

Ես սիրում եմ պարել։ Իմ քույրիկը պարուհի է։

Իմ եղբայրը սիրում է վարել մեքենա։ Պապիկս վարորդ է։

06.11

Դասը՝ էջ 60, վարժ. 11 A, B C կարդալ, երեք տեքստերից որևէ մեկը սովորել անգիր։

Անծամոթ բառեր

teach- սովորեցնել

to work hard- շատ աշխատել

plane-ինքնաթիռ

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները։

 1. Ես սիրում եմ գիրք կարդալ։
 2. Ես ունեմ 5 ինքնաթիռ։
 3. Նրանք/ they/  աշակերտներ են։
 4. Իմ քույրիկը սիրում է հեծանիվ վարել։
 5. Ես ուզում եմ բժիշկ դառնալ։

 

05.11

վարժ. 10, էջ 53 կարդալ, սովորել անգիր։

23.10

վարժ. 9 A, B , էջ 49 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

children-երեխաներ

too-նույնպես

dentist-ատամնաբույժ

cook-եփել

16.10

Վերիշագինա՝ էջ 36, <<My friend Henry>> կարդալ։

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները։

Ես ունեմ ընկեր։ Իմ ընկերը 7 տարեկան է։ Մենք սիրում ենք խաղալ մեր խաղալիքներով /with our toys/: Սա իմ հեռախոսահամարն է։

Round up- էջ 13

 • վարժ. 2 /տրված բառերը՝ ball-գնդակ, train-գնացք, apple-խնձոր/ գրում եք մեծատառերով։
 • վարժ. 3 /այս բառերը՝  watch- ժամացույց,  umbrella- անձրևանոց, octopus- ութոտնուկ, sheep-ոչխար, yo-yo/   գրեք համապատասխան նկարների տակ, չմոռանալով բառերի առջև գրել a  կամ an

 

15.10

Round up լրացրեք էջ 8, վարժ. 8, էջ 9 վարժ. 1 /շրջանակի մեջ վերցրեք ձայնավորները/, էջ 10 վարժ. 3, էջ 11 վարժ. 3/ բաղաձայնով սկսվող բառերը գրեք 1-ին սյունակում, ձայնավորով սկսվող բառերը՝ 2-րդ սյունակում/

09.10

Վերիշագինա դասագիրք՝ էջ 24, վարժ. 8 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

have got- ունենալ

uncle-հորեղբայր, մորեղբայր

puppy-շան ձագ

funny-ծիծաղելի

Դասարանում աշխատում են միայն ՝Տիգրանը, Գագիկը, Վաչեն, Ալեքսը, Վիկտորիան, Էդմոնը, Տարոնը

08. 10

Վերիշագինա դասագիրք՝ էջ 18-19, վարժ. 7,8 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

roller- գլաչմուշկ

roller-skate-անվաչմուշկներ

hop-ցատկել

bike-հեծանիվ

to ride-վարել, to ride a bike- հեծանիվ վարել

Դասարանում գրել ենք փոքրիկ պատում ձեր  և ձեր խաղալիքների մասին։ Նկարեք և տեղադրեք բլոգներում։

02.10

Վարժ. 9, էջ 155 կարդալ։

Նախաադասությունները գրեք հետևելով  վարժ. 9

There is a plate on the table.

There is an ant.

There is a dog under the tree.

Round up starter գրքից  էջ 6-7լրացնել։ /վարժ. 2 տառերը ճիշտ տեղադրելով գրեք բառը/ վարժ. 3, վարժ. 5  /լրացրեք բաց թողած տառերը/ վարժ. 4 /գրեք մեծատառերը/ վարժ.6 /նույն բառերը գրեք մեծատառերով/ վարժ. 7 նույն բառերը գրեք փոքրատառերով/

Սամվել Աղաջանյանը, Սամվել Ավետիսյանը, Միքայելը, Ալեքսը չեն աշխատում։

01.10

<<Jim Brown>> էջ 145-146 պատմել։

25.09

<<Jim Brown>> էջ 145-146, կարդալ։

Կրկնում ենք շաբաթվա օրերը՝ էջ. 145։

Անծանոթ բառեր

many-շատ

supper-ընթրիք

office-գրասենյակ

at home-տանը

at school-դպրոցում

work-աշխատել

come back-վերադառնալ

clean-մաքրել

Գրել վարժ. 7, էջ 147 /լրացնել նախադասությունները/։

Ակտիվ մասնակիցներ՝ Վաչէ, Գագիկ

 

 

24.09

<<My day>> էջ 138, լավ կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անծանոթ բառեր

every day-ամեն օր

get up- արթնանալ

to do-կատարել

after breakfast-նախաճաշից հետո

exercise-book-տետր

in the street-փողոցում

see-տեսնել

in the evening- երեկոյան

to read a book- գիրք կարդալ

to watch TV-հեռուստացույց դիտել

go to bed-գնալ քնելու

Հիշեք

ch- կարդում ենք   չ                       sh-կարդում ենք     շ

book գիրք    բայց.՝      books- գրքեր

table- սեղան          բայց.՝ tables- սեղաններ

Հակառակ բառերը/հականիշները/ միացրեք իրար

short, black, tall, white, long, small, short, big,

Տեղադրիր բառերը համապատսխան նկարների առջև։

driver, teacher, doctor, housewife, school, house, tall boy, short girl

download (1)download (1)download (2)download (2)download (3)download (3)downloaddownload

18.09

<<My friends>> էջ 125, պատմել։

Շարունակեք վարժ. 16, էջ 126։ /դասարանում առաջին երեք նախադասությունները գրել ենք/

Լրացրու այս ֆայլը՝  Activity book  ։

17.09

<<My friends>> էջ 125, լավ կարդալ։

Թարգմանեք՝

I have a big nose.

My brother has short hair.

I have a good friend.

Հիշեք

a table, a chair, a book բայց՝  an actor, an umbrella, an elephant

Ընտրեք ճիշտ տարբերակը

My mother is/am a housewife.

She am/ is   nine.

I am/are happy.

We is/are students/աշակերտ/

10-14

Lesson 2

Դասը նույնն է՝   <<Ben’s family>> էջ 111 /էլ 112/ լավ կարդալ, կրկնել անծանոթ բառերը։

Lesson 1

Դասը՝ <<Ben’s family>> էջ 111 /էլ 112/ կարդալ, կրկնել անծանոթ բառերը /դասարանում աշխատել ենք/

Անծանոթ բառերը

large- մեծ

family- ընտանիք

actor-դերասան

young-երիտասարդ

old-ծեր

driver-վարորդ

housewife-տնային տնտեսուհի

Հիշեք՝

am–  Ես եմ        we are-մենք ենք

                you are– դուք եք

he, she, it is-նա է    They are– նրանք են

 •  Հետևյալ բառերը՝ am, is, are տեղադրիր նախադասության համապատասխան տեղերում:

She-……a teacher.

I ……… a housewife.

We ……. doctors.

 • Իմաստով հակառակ /հականիշ/  բառերը միացրու իրար։

Օրինակ՝ black /սև/- white/ սպիտակ/

young, large, old, small